สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

About

เกี่ยวกับ BigData.go.th

เกี่ยวกับ BigData.go.th

นับแต่อดีต ข้อมูล (Data) ข่าวสาร (News) และ สารสนเทศ (Information) เป็นสิ่งที่มีความสำคัญ เป็นอย่างยิ่ง ผู้ใดมีข้อมูลที่ดีกว่า แม่นยำและรวดเร็วกว่า ก็จะสามารถนำไปสู่ตัดสินใจได้ดี หากใคร สามารถรับส่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพกว่าก็จะได้เปรียบคู่แข่งเป็นอย่างมาก ยิ่งรวบรวมข้อมูลได้ มากหลากหลายเท่าใดก็เหนือกว่าคู่แข่งแล้ว อย่างไรก็ตามความสามารถในการ บริหารจัดการวิเคราะห์ข้อมูลและนำมาใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพยังเป็น ตัวชี้วัดซึ่งความได้ เปรียบที่สำคัญกว่า

จากนโยบายรัฐบาลที่มุ่งให้ความสำคัญกับการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อขับ เคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ เร่งรัดพัฒนาผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากผลการศึกษาของ McKinsey ในปี 2014 พบว่าผู้ประกอบการที่มีการนำข้อมูลมาใช้งานส่งผล ต่อความสามารถในการแข่งขันเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มจำนวนลูกค้ามากกว่าองค์กรทั่ว ไปถึง 23 เท่า และสามารถ สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าได้ดีกว่าถึง 5.8 เท่า และสร้างความ
ภักดีต่อ แบรนด์ ถึง 9 เท่า

ด้วยสภาวะการแข่งขันทางธุรกิจที่มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลต่อสภาวะทางเศรษฐกิจในประ เทศไทยโดยตรง เห็นได้จากตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่ชี้ให้เห็นว่าภาคธุรกิจของไทยมีความสามารถ ในการแข่งขันลดลง จึงเป็นเรื่องจำเป็นที่จะต้องเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยนำ เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการการผลิต และบริการ เช่น ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) จากที่เคยเป็นเทคโนโลยีที่เข้าถึงได้ยาก ก็เริ่มเข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้น

แต่ทว่าภาคธุรกิจไทยยังมีจำนวนน้อยที่สามารถเข้าถึงได้และยังไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่เท่าที่ควร เนื่องจากปัจจัยหลักจาก การขาดแคลนบุคคลากร ในสายอาชีพนี้ ดังนั้นการมุ่งพัฒนา กำลังคนที่มีความสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ได้ จึงเป็นเป้าหมายสำคัญที่จะ เพิ่มความสามารถในการแข่ง ขันของประเทศไทยได้อย่างยั่งยืน

Our Mission

Data Knowledge
Big Data Best Practice
Big Data Ecosystem

GBDi (Government Big Data Institute) เป็นสถาบันที่ตั้งขึ้นเพื่อมุ่งส่งเสริมการเข้าถึงองค์ความ รู้และเพื่อพัฒนาทรัพยากร บุคคลด้าน Big Data และ AI จึงได้จัดทำเว็บไซต์ Bigdata.go.th เพื่อ เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ ตัวอย่างการนำไปใช้ Best Practices ต่างๆ และ ecosystem ที่เกี่ยว ข้อง โดยมุ่งหวังให้เป็นจุดเริ่มต้นของคนไทยทุกกลุ่ม ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ประกอบการทุกขนาด องค์กร หรือ หน่วยงานที่สนใจ สามารถเข้าถึง เรียนรู้และเชื่อมต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ไปใช้ประโยชน์ได้ง่าย และมีประสิทธิผลต่อ ไปในอนาคต

Contact Information

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง

  Big Data Thailand

  Phone: 02 026 2333 ต่อ 2508 (ณัฐสุดา)
  Email: [email protected]
  Address: อาคารลาดพร้าวฮิลส์ 80 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

   

  13.8234117, 100.5726242, 12, Array, 10900, Бангкок Таиланд, Array, 1.4.3

  Follow Us

  Sign up to join Big Data Community Thailand

  Make comments, write articles, and contribute to our community.