สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

Big Data

การจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อองค์กรต่าง ๆ และ FOSS4G เป็นทางเลือกที่น่าสนใจในการสร้างแพลตฟอร์มเหล่านี้ มาทำความรู้จักกับ FOSS4G และเหตุผลที่ควรพิจารณาในการใช้งาน ในบทความนี้"

ทุกวันนี้ Large Language Models (LLMs) ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้นในปัจจุบัน หลายคนถือว่า LLMs ถูกผนวกรวมเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและการทำงานของเราอย่างขาดไม่ได้ แต่อย่างไรก็ตาม การประยุกต์ใช้งาน LLMs ก็ยังพบปัญหาและอุปสรรคบางอย่างอยู่ เช่น ปัญหาของการสร้างคำตอบที่ไม่ถูกต้องขึ้นมา (Hallucination) หรือปัญหาของชุดความรู้ที่ไม่อัปเดต ทำให้มีคนที่พยายามคิดค้นและพัฒนากระบวนการที่จะมาช่วยแก้ปัญหาตรงจุดนี้ ซึ่งวิธีที่จะมาช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว เรียกว่า Retrieval-Augmented Generation (RAG)  RAG คืออะไร  Retrieval-Augmented Generation (RAG) คือ เทคนิคที่จะมาช่วยแก้ปัญหาต่าง […]

Log เป็นข้อมูลที่ได้มาจากระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งทำหน้าที่ในการบันทึกรายละเอียดข้อมูลการทำงานต่าง ๆ ของระบบ ช่วยให้ผู้พัฒนาและผู้ดูแลระบบสามารถเข้าใจการทำงานของระบบ วิเคราะห์พฤติกรรมที่ผิดปกติและสามารถแก้ไขได้อย่างทันท่วงที ในระบบที่มีขนาดใหญ่ขึ้นทำให้ปริมาณของ Log นั้นเพิ่มตามไปด้วย การอ่านข้อมูล Log ทั้งหมดด้วยตนเองจึงทำได้ยาก Log parser จึงเข้ามาช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ โดย Log parser นั้นจะทำให้ข้อมูล Log ที่ไม่มีโครงสร้างชัดเจน กลายเป็น Log template ที่มีโครงสร้างมากขึ้นกว่าเดิมได้ การสร้าง Log จากในระบบคอมพิวเตอร์นั้น จำเป็นต้องมี […]

ในบางครั้งการสร้างโมเดลทำนาย เราไม่ได้สนใจเพียงแค่ว่าสิ่งทีทำนายออกมาจะเป็น class อะไร แต่สนใจไปถึงโอกาสหรือความน่าจะเป็นของผลการทำนายเพื่อจะเอาไปคำนวณ risk หรือ expected value อื่น ๆ ต่อไป เชื่อว่าชาว data sci หลาย ๆ คน ถ้าอยากได้ผลการทำนายเป็น probability จะต้องเคยใช้ method .predict_proba ของ scikit learn อย่างแน่นอน แต่รู้หรือไม่ว่าจริง ๆ แล้ว […]

โลกของ GIS รูปแบบไฟล์ที่เรียกว่า Shapefile ได้ถูกใช้งานกันอย่างแพร่หลาย แต่เมื่อเวลาผ่านไป Shapefile ก็ไม่อาจรองรับการใช้งานที่หลากหลาย เราผู้ใช้จะสามารถเลือกอะไรมาทดแทนได้บ้าง สามารถอ่านได้ในบทความนี้
การพัฒนาแอปพลิเคชันจาก LLM นั้น ต้องพึ่งนักพัฒนาในหลากหลายแขนง ทำให้เกิดข้อจำกัดการทำงาน LangChain จะเข้ามาช่วยในส่วนนี้