สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์

MicrosoftTeams-image (19)

BDI จับมือ depa ร่วมกับ 21 หน่วยงานภาครัฐ – เอกชน รับนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมขับเคลื่อนจังหวัดพังงาให้เป็นเมืองอัจฉริยะ

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566, จังหวัดพังงา – รศ.ดร.ธีรณี อจลากุล ผู้อำนวยการสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) หรือ BDI และ นายประชา อัศวธีระ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ภาคใต้ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) พร้อมหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 21 หน่วยงาน อาทิ ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา สาธารณสุขจังหวัดพังงา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา โรงพยาบาลพังงา เจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงา สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา แขวงทางหลวงภูเก็ตและพังงา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา และเทศบาล 6 แห่ง ร่วมประชุมสรุปการดำเนินงานด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่ผ่านมา และแนวทางการขับเคลื่อนให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเมือง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและการบริหารจัดการเมือง ลดค่าใช้จ่ายและการใช้ทรัพยากรของเมือง รวมถึงการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจและภาคประชาชน โดยมี นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานการประชุม
.

โดย รศ.ดร.ธีรณี ได้นำเสนอแพลตฟอร์มข้อมูลอัจฉริยะ Travel Link เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งในปัจจุบัน BDI มีการบูรณาการและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการท่องเที่ยวจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมากกว่า 20 หน่วยงาน อาทิ ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม อัตราการเข้าพัก ฯลฯ เกิดชุดข้อมูลอ้างอิง (Data Catalog) มากกว่า 100 ชุด มีข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวไทยมากกว่า 14,000 แหล่ง เพื่อเป็นฐานข้อมูลกลางในการให้บริการ รวมถึงการพัฒนาแพลตฟอร์มเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพ (Health Link) และแพลตฟอร์มบริการข้อมูลสิ่งแวดล้อมสำหรับพื้นที่เมือง (Envi Link)

Share this post