สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์

MicrosoftTeams-image (21)

BDI ร่วมลงนาม MOU กับ 4 พันธมิตรหน่วยงาน สร้างความร่วมมือด้านวิชาการและงานวิจัยในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

14 พ.ย. 2566, โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพ รัชดา – รศ.ดร.ธีรณี อจลากุล ผู้อำนวยการสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) หรือ BDI ร่วมลงนาม MOU กับหน่วยงานภายนอก 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และบริษัท บาเนีย (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อรองรับยุทธศาสตร์การเป็นศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ การจัดกิจกรรมด้านวิชาการ และการพัฒนาระบบระหว่างหน่วยงาน

โดย รศ.ดร.ธีรณี อจลากุล ผู้อำนวยการสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว จะจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนและแบ่งปันประสบการณ์ ข้อมูลความรู้ การให้คำปรึกษาแนะนำ และการให้ความเห็นในเรื่องการพัฒนาการออกแบบระบบสารสนเทศข้อมูล (Data Platform) ระบบการจัดการฐานข้อมูล (Data Management) และการธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) เพื่อรองรับการพัฒนาสู่ Big Data AI Machine Learning (Data Analytics) รวมถึงจัดให้มีการศึกษาหรือฝึกอบรมเกี่ยวกับด้าน Data Science, Data Analytics และ Business Intelligence ให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง และร่วมพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมวิธีวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์แก่บริษัทหรือนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

Share this post