สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์

Presentation1

คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ของเว็บไซต์ bdi.or.th

คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (“ประกาศ”) นี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ท่านซึ่งเป็นผู้ใช้งานเว็บไซต์ BigData.go.th (ซึ่งต่อไปในประกาศนี้ เรียกว่า “กิจกรรมการประมวลผล”) ได้ทราบและเข้าใจรูปแบบการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (“ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (ซึ่งต่อไปในประกาศนี้ เรียกว่า “สวข.” หรือ “เรา”) หน่วยงานภายในภายใต้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ซึ่งต่อไปในประกาศนี้ เรียกว่า “สศด.”) ดำเนินการในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลในข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจากท่านเพื่อการดำเนินการภายใต้กิจกรรมการประมวลผลนี้

เราได้ดำเนินการพัฒนาเว็บไซต์ BigData.go.th เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ ตัวอย่างการนำไปใช้ (best practices) ต่างๆ และระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีข้อมูลมหัต โดยมุ่งหวังให้เป็นจุดเริ่มต้นของคนไทยทุกกลุ่ม ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ประกอบการทุกขนาด องค์กร หรือ หน่วยงานที่สนใจ สามารถเข้าถึง เรียนรู้และเชื่อมต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ไปใช้ประโยชน์ได้ง่ายและมีประสิทธิผลต่อไปในอนาคต ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 มาตรา 6, 34, และ 35

ทั้งนี้ เราดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

1. ฐานกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

 1. เราดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐาน ความจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมาย ได้แก่พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 มาตรา 6(6), 34, และ 35(1)

2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

 1. เพื่อความจำเป็นในการจัดทำทะเบียนบัญชีผู้ใช้งาน สำหรับการจัดการบัญชีผู้ใช้บริการ เช่น การเพิ่ม การลบ และการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล สำหรับผู้ดูแลระบบ ผู้มีสิทธิบริหารจัดการเว็บไซต์ ผู้มีสิทธิจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ และผู้ใช้งานทั่วไป
 2. เพื่อความจำเป็นในการยืนยันตัวบุคคล ผู้ดูแลระบบ ผู้มีสิทธิบริหารจัดการเว็บไซต์ ผู้มีสิทธิจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ สำหรับการบริหารจัดการเว็บไซต์ และผู้ใช้งานทั่วไป สำหรับการใช้งานบริการและคุณสมบัติต่าง ๆ บนเว็บไซต์
 3. เพื่อการติดต่อสื่อสาร เช่น การติดต่อประสานงาน การสอบถาม การแจ้งข่าวสาร และการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของเว็บไซต์ เป็นต้น
 4. เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานและบริการของเว็บไซต์ เช่น การวิเคราะห์ทางสถิติของการเยี่ยมชมสำหรับการติดตามและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานทั่วไปที่มีต่อเนื้อหาและบริการของเว็บไซต์ การเรียนรู้และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานเพื่อสร้างประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายของเว็บไซต์ เป็นต้น
 5. เพื่อจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การบริหารจัดการเว็บไซต์ การดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการระบบสื่อสาร การตรวจสอบและรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อปฏิบัติตามข้อกาหนด นโยบาย และกระบวนการภายในของเรา
 6. เพื่อการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนี้ อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ระเบียบ ประกาศ หรือข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบันและที่จะออกใช้บังคับต่อไปในภายหน้า รวมถึงภายใต้บังคับแห่งบทกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องด้วย

3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมและใช้

เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้แจ้งในข้อ 2. เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังรายการต่อไปนี้

3.1 แหล่งข้อมูลและรายการข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

แหล่ง/วิธีการเก็บรวบรวมรายการข้อมูลส่วนบุคคล
1. เก็บข้อมูลจากท่านโดยตรงผ่านการลงทะเบียนบนเว็บไซต์ชื่อ, นามสกุล, รูปถ่าย, อีเมล, เบอร์โทรศัพท์, อัตลักษณ์บนสื่อสังคมออนไลน์(social media), และข้อมูลชีวประวัติเบื้องต้น
2. เก็บโดยการใช้เทคโนโลยีตรวจจับหรือติดตามพฤติกรรมการเยี่ยมชมหรือการใช้บริการต่าง ๆ บนเว็บไซต์ข้อมูลภายในคุ้กกี้ (Cookies), IP address, และ Activity Log IP address: 159.192.205.9
Application Logging: 5706
GuestsHistory: 1668507821
3. เก็บข้อมูลผ่านการติดต่อสื่อสารโดยตรงกับท่าน เช่น ผ่านทางช่องทางอีเมล ช่องทางติดต่อสอบถาม ช่องทางการสื่อสารบนสื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น ชื่อ, นามสกุล, รูปถ่าย, อีเมล, เบอร์โทรศัพท์, อัตลักษณ์บนสื่อสังคมออนไลน์ (social media)

3.2 จุดประสงค์การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล

จุดประสงค์ในการใช้ข้อมูลรายการข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้
1. เพื่อการลงทะเบียน การยืนยันตัวบุคคล การสมัครใช้บริการบนเว็บไซต์ และ/หรือ การจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต์ชื่อ, นามสกุล, รูปถ่าย, อีเมล, เบอร์โทรศัพท์, อัตลักษณ์บนสื่อสังคมออนไลน์(social media), และข้อมูลชีวประวัติเบื้องต้น
2. เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรม โครงการ และสัมมนา ที่ท่านได้แสดงความสนใจเมื่อทำการลงทะเบียนชื่อ, นามสกุล, รูปถ่าย, อีเมล, เบอร์โทรศัพท์, อัตลักษณ์บนสื่อสังคมออนไลน์(social media)
3. เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานและบริการของเว็บไซต์ข้อมูลภายในคุ้กกี้ (Cookies), IP address, และ Activity Log IP address: 159.192.205.9Application Logging: 5706 GuestsHistory: 1668507821

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อสาธารณะ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ BigData.go.th ในกรณีดังต่อไปนี้

 1. ท่านใช้บริการของเว็บไซต์ในการแสดงความคิดเห็นต่อเนื้อหาที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงชื่อและนามสกุล
 2. หากท่านได้รับอนุมัติสิทธิเป็นผู้มีสิทธิจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ และท่านได้จัดทำและเผยแพร่เนื้อหาในรูปแบบบทความบนเว็บไซต์ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกแสดงผลควบคู่กับเนื้อหาที่เปิดเผยต่อสาธารณะ ซึ่งรวมถึงชื่อ, นามสกุล, รูปถ่าย, อีเมล, อัตลักษณ์บนสื่อสังคมออนไลน์ (social media), และข้อมูลชีวประวัติเบื้องต้น
 3. ท่านได้เข้าร่วมกิจกรรมที่จำเป็นต้องมีการประกาศรายชื่อ ในกรณีที่ท่านเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในการเข้าร่วมกิจกรรมหรือการประกาศรางวัลหลังกิจกรรม ซึ่งรวมถึงชื่อและนามสกุล

5. สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของท่าน

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่ในความควบคุมของท่านได้มากขึ้น โดยท่านสามารถใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เมื่อบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. สิทธิในการเข้าถึง รับสำเนาและขอให้เปิดเผยที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรวบรวมอยู่ เว้นแต่กรณีที่เรามีสิทธิปฏิเสธคำขอของท่านตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือกรณีที่คำขอของท่านจะมีผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น
 2. สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน เพื่อให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 
 3. สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้
  1. เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่เราทำการตรวจสอบตามคำร้องขอของท่านให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน
  2. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
  3. เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์เราได้แจ้งไว้ในการเก็บรวบรวม แต่ท่านประสงค์ให้เราเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปเพื่อประกอบการใช้สิทธิตามกฎหมายของท่าน
  4. เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่เรากำลังพิสูจน์ให้ท่านเห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือตรวจสอบความจำเป็นในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์สาธารณะ อันเนื่องมาจากการที่ท่านได้ใช้สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 4. สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่กรณีที่เรามีเหตุในการปฏิเสธคำขอของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย (เช่น เราสามารถแสดงให้เห็นว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายยิ่งกว่า หรือเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะตามภารกิจของเรา เป็นต้น)
 5. สิทธิในการขอถอนความยินยอม ในกรณีที่ท่านได้ให้ความยินยอมแก่เราในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรักษา เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธิโดยกฎหมายหรือเงื่อนไขการใช้บริการให้เราจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลต่อไป
 6. สิทธิในการขอรับ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล โดยท่านมีสิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากเราได้ในกรณีที่เราได้ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไป ได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ และสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยวิธีการอัตโนมัติ รวมถึงอาจขอให้เราส่งหรือโอนข้อมูลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น ทั้งนี้การใช้สิทธินี้จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด

6. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ

ในบางกรณี เราอาจจำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่ท่าน เช่น เพื่อส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปยังระบบคลาวด์ (Cloud) ที่มีแพลตฟอร์มหรือเครื่องแม่ข่าย (Server) อยู่ต่างประเทศ (เช่น ประเทศสิงคโปร์ หรือสหรัฐอเมริกา เป็นต้น) เพื่อสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตั้งอยู่นอกประเทศไทย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับบริการของเราที่ท่านใช้งานหรือมีส่วนเกี่ยวข้องเป็นรายกิจกรรม โดยเราได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งหรือโอนไปยังต่างประเทศที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้

 1. เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดให้เราต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเท
 2. ได้แจ้งให้ท่านทราบและได้รับความยินยอมจากท่านในกรณีที่ประเทศปลายทางมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เพียงพอ ทั้งนี้ ตามประกาศรายชื่อประเทศที่คณะกรรมการคุ้มครองส่วนบุคคลประกาศกำหนด
 3. เป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่ท่านเป็นคู่สัญญากับเรา (ถ้ามี) หรือเป็นการทำตามคำขอของท่านก่อนการเข้าทำสัญญานั้น
 4. เป็นการกระทำตามสัญญาของเรากับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ของท่าน
 5. เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือของบุคคลอื่น เมื่อท่านไม่สามารถให้ความยินยอมในขณะนั้นได้
 6. เป็นการจำเป็นเพื่อดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ

7. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระยะเวลาเท่าที่ข้อมูลนั้นยังมีความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น ทั้งนี้ เมื่อพ้นระยะเวลาและข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสิ้นความจำเป็น ตามวัตถุประสงค์และตามกฎหมายดังกล่าวแล้ว เราจะดำเนินการลบ ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวตนได้ต่อไป อย่างไรก็ดี ในกรณีที่มีข้อพิพาท การใช้สิทธิหรือคดีความอันเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราขอสงวนสิทธิในการเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปจนกว่าข้อพิพาทนั้นจะได้มีคำสั่งหรือคำพิพากษาถึงที่สุด

8. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

เรามีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสม ทั้งในเชิงเทคนิคและการบริหารจัดการ เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหาย หรือมีการเข้าถึง ทำลาย ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Policy) ของเรา 

นอกจากนี้ เราได้กำหนดให้มีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้นโดยประกาศให้ทราบกันโดยทั่วทั้งองค์กร พร้อมแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยธำรงไว้ซึ่งความเป็นความลับ (Confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (Integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (Availability) ของข้อมูลส่วนบุคคล โดยเราได้จัดให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวรวมถึงประกาศนี้ในระยะเวลาตามที่เหมาะสม

9. ความรับผิดชอบของบุคคลซึ่งประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เราได้กำหนดให้เจ้าหน้าที่เฉพาะผู้ที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของกิจกรรมการประมวลผลนี้เท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ โดยเราจะดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามประกาศนี้อย่างเคร่งครัด

10. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงประกาศนี้ เราอาจพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควร และจะทำการแจ้งให้ท่านทราบผ่านช่องทางเว็บไซต์ อย่างไรก็ดี เราขอแนะนำให้ท่านโปรดตรวจสอบเพื่อรับทราบประกาศฉบับใหม่อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะก่อนที่ท่านจ้ะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา

โดยในการเข้าใช้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการภายใต้กิจกรรมการประมวลผลนี้ของท่าน ถือเป็นการรับทราบตามข้อตกลงในประกาศนี้ ทั้งนี้ โปรดหยุดการใช้งานหากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงในประกาศฉบับนี้ หากท่านยังคงใช้งานต่อไปภายหลังจากที่ประกาศนี้มีการแก้ไขและนำขึ้นประกาศในช่องทางข้างต้นแล้ว จะถือว่าท่านได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว

11. การติดต่อสอบถาม

ท่านสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับประกาศฉบับนี้ได้ที่

 • เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO)
 • ชื่อ: นายธนกฤต จินตวร รองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ
 • สถานที่ติดต่อ: อาคารลาดพร้าวฮิลส์ 80 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
 • ช่องทางการติดต่อ: 
  • โทรศัพท์: 0 2026 2333 ต่อ 2508 หรือ 2525
  • อีเมล: [email protected]

Share this post