สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๓ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของานเช่า ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๙๐,๔๘๐.๐๔ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมึ่นสี่ร้อยแปดสิบบาทสี่สตางค์) : download ราคากลาง: download ประกาศ ณ วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๙๘ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานขอรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เอกสารแนบ: download ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามประกาศ สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) ได้มีโครงการ ซื้อจอคอมพิวเตอร์ (Monitor) จำนวน ๒๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น โครงการซื้อจอคอมพิวเตอร์ (Monitor) จำนวน ๒๐ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สยามอินทิเกรเต็ดเทคโนโลยี จำกัด (ขายปลีก, ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓๓,๗๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง […]

ตามที่ สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับจัดจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning) โดยวิธีคัดเลือก นั้น โครงการจัดจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อีโคซอฟต์ จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง เอกสารแนบ: […]

ตามประกาศ สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดงานเปิดตัวสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ EB ๐๐๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ นั้น โครงการจัดงานเปิดตัวสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท มาสเตอร์ มายด์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด ซึ่งเป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๙๐๓,๘๐๒.๒๕ […]