สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

ผลงาน

 

แพลตฟอร์มเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพ

ระหว่างสถานพยาบาลทั่วประเทศ

 

ช่วยให้แพทย์เข้าถึงข้อมูลประกอบการรักษา

ได้อย่างรวดเร็ว ทันการณ์ คนไข้ปลอดภัย

Go to site

 

เราคือผู้เชื่อมโยงข้อมูลท่องเที่ยว

ภายใต้ความร่วมมือของรัฐและเอกชน

Go to site