สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครหลักสูตรอบรม Intermediate Data Engineering เพื่อเสริมองค์ความรู้ในการบริหารจัดการข้อมูลประเภทไม่มีโครงสร้าง รวมทั้งเทคนิค เทคโนโลยีและวิธีการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการข้อมูลอย่างเป็นระบบ

10 เมษายน 2567, ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ – นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (รมว.ดีอี) เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงฯ ครั้งที่ 6/2567 โดยมี ศ.(พิเศษ) วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดีอี พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียง เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน จากนั้น รมว.ดีอี ได้กล่าวอวยพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งถือเป็นวันปีใหม่ไทย โดยขอให้ทุกหน่วยงานมีความสุข สนุกสนาน มีพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจ พร้อมดำเนินงานทุกโครงการตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งที่ผ่านมาหน่วยงานภายใต้กระทรวงดีอี ดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้เป็นอย่างดี […]

โครงการ Travel link ภายใต้สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)  ร่วมกับ เทศบาลนครเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดพังงา ได้ลงพื้นที่เพื่อจัดการประชุมกลุ่มย่อยและการสัมภาษณ์เชิงลึกกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ เพื่อนำข้อมูลและความคิดเห็นที่ได้รับมาใช้ในการรวบรวมและบูรณาการข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ นำเสนอข้อมูลเชิงลึกในรูปแบบแดชบอร์ด และอินโฟกราฟิก เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพในการทำงานของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่ และตอบรับนโยบายของภาครัฐที่ตั้งเป้าให้ไทยเป็นศูนย์กลางเมืองท่องเที่ยว (Tourism Hub) โดยนำเทคโนโลยีและข้อมูลของทั้งภาครัฐและเอกชนมาใช้ประโยชน์ เพื่อร่วมขับเคลื่อนโครงสร้างเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  สำหรับการลงพื้นที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 4-8 มีนาคม 2567 นั้น มีผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น ณ เทศบาลนครเกาะสมุย […]

14 มีนาคม 2567, กรุงเทพฯ – สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) หรือ BDI โดยโครงการ

12 กุมภาพันธ์ 2567, อาคารสํานักงานใหญ่ NT แจ้งวัฒนะ – นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เป็นประธานในการแถลงข่าว เรื่อง ทิศทางการ ดําเนินงานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลฯ เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพียง เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคมภายใต้ 7 นโยบายหลัก ยกระดับขีดความสามารถด้านดิจิทัลสู่อันดับที่ 30 […]

นางสาวอภิญญา คำยา ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกลาง สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกด้าน คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และพิธีมอบเกียรติบัตรยกย่ององค์กรคุณธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ, นายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ดร.ปิยนุช วุฒิสอน ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ, นางสาวกัลยา ชินาธิวร […]

อำนวยการสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ ในฐานะกรรมการคณะทำงานจัดทำฐานข้อมูลกลางและธนาคารหน่วยกิต ได้มอบหมายให้ ดร.พีรดล สามะศิริ ผู้จัดการโครงการและนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลอาวุโส ฝ่ายบริการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุม คณะทำงานจัดทำฐานข้อมูลกลางและธนาคารหน่วยกิต ครั้งที่ 1/2567 โดยมี ดร.ณหทัย ทิวไผ่งาม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม และผู้แทนจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ, สภาอุตสาหกรรม, สภาหอการค้าไทย, ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กองยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ฯลฯ ณ ห้องประชุม 302 ชั้น 3 […]

รายงานการเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 Download: เอกสารประกาศ ประกาศ ณ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗

ด้วย สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) หรือ สขญ. ได้มีความตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่หน่วยงานทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันและต้องขจัดให้หมดสิ้นไป รวมทั้งต้องสร้างค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ และป้องกันการทุจริต เพื่อเป็นการแสดงเจตจำนงอย่างหนักแน่นในการปฏิบัติงานและการบริหารงานของ สขญ. จึงขอประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ดังนี้ ๑. เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานของ สขญ. งดให้และงดรับของขวัญ ของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่จากบุคคลภายนอกที่มาติดต่อกับ สขญ.๒. เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานของ สขญ. ต้องไม่แสวงหาเพื่อให้ได้มาซึ่งของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ที่มิชอบด้วยกฎหมาย๓. สขญ. […]

เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) ดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี่

ประกาศสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๖๖