สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่

สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2566 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ตำแหน่งที่คัดเลือก

            ตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ จำนวน ๑ ตำแหน่ง โดยมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน

๒. คุณสมบัติผู้สมัคร

๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป

 • ๒.๑.๑  มีสัญชาติไทย
 • ๒.๑.๒  มีอายุไม่ต่ำกว่า ๓๕ ปี และไม่เกิน ๖๕ ปีบริบูรณ์ และมีสุขภาพดี
 • ๒.๑.๓  มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาโท และต้องมีวุฒิการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่ง ที่ศึกษาทางด้านวิทยาการข้อมูล วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
 • ๒.๑.๔  ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเทียบเท่าดังต่อไปนี้
  • ผู้บริหารของหน่วยงานราชการ ตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้นขึ้นไป หรือเป็นผู้บริหารสูงสุดหรือผู้บริหารต่ำกว่าผู้บริหารสูงสุดไม่เกิน ๒ ระดับของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
  • ผู้บริหารสูงสุดหรือผู้บริหารระดับต่ำกว่าผู้บริหารสูงสุดไม่เกิน ๒ ระดับของหน่วยงานภาคเอกชนที่มีรายได้ไม่ต่ำกว่า ๓๐๐ ล้านบาท และมีบุคลากรด้านวิทยาการข้อมูล วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า ๕๐ คน
  • ผู้บริหารสูงสุดหรือผู้บริหารระดับต่ำกว่าผู้บริหารสูงสุดไม่เกิน ๒ ระดับของหน่วยงานภาคประชาสังคม หรือองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ที่มีการดำเนินภารกิจด้านการวิเคราะห์และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อการพัฒนาศักยภาพและยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
  • ผู้บริหารในสถาบันการศึกษาระดับคณบดีขึ้นไปในสายสาขาวิทยาการข้อมูล วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ๒.๑.๕   ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ขัดกับมาตรา ๒๕ ของพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันข้อมูลขนาด    ใหญ่ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๖๖
  • สามารถทำงานให้แก่สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) ได้เต็มเวลา
  • ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
  • ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
  • ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
  • ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
  • ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ ผู้บริหาร พนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การมหาชนอื่น ทั้งนี้ ก่อนวันที่ผู้สมัครลงนามในสัญญาจ้าง
  • ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทำกับสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) หรือในกิจการที่เป็นการแข่งขันกับกิจการของสถาบันฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

๒.๒  คุณสมบัติพึงประสงค์

 • ๒.๒.๑   มีประสบการณ์และผลงานด้านการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ บทบาทในการจัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ นโยบายและแผนการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ให้เกิดการพัฒนาศักยภาพและยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
 • ๒.๒.๒   มีประสบการณ์และผลงานในการให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงการส่งเสริมประสานหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งภายในประเทศ ต่างประเทศ และระหว่างประเทศให้เกิดการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่
 • ๒.๒.๓   มีประสบการณ์และผลงานในการสร้างหรือมีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรมด้านข้อมูลขนาดใหญ่และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในระดับสากล
 • ๒.๒.๔   มีประสบการณ์และผลงานในการพัฒนาองค์ความรู้และบุคลากรด้านข้อมูลขนาดใหญ่
 • ๒.๒.๕   มีประสบการณ์และผลงานในการบริหารจัดการองค์กรให้สอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ และโครงสร้างองค์กรโดยแสดงให้เห็นถึงทักษะในด้านการเป็นผู้นำ การคิดเชิงกลยุทธ์ การคิดเชิงสร้างสรรค์ การคิดเชิงวิเคราะห์ รวมถึงสามารถสร้างทีมงานและสามารถดำเนินงานจากแนวนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่นำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
 •  

๓. หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้อำนวยการสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่มีดังนี้

๓.๑ บริหารงานให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการสถาบันตามที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังต่อไปนี้

 • ๓.๑.๑   บริหารงานให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ ตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๖๖
 • ๓.๑.๒   บริหารงานทั่วไป ตลอดจนควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบัน
 • ๓.๑.๓   พิจารณารับและบรรจุบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสถาบัน ยกเว้นเจ้าหน้าที่ระดับรองผู้อำนวยการ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่

๓.๒  บริหารงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่

 • การดำเนินงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้อำนวยการสถาบันจะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่
 •  

๔. กรอบวงเงินและค่าตอบแทน

๔.๑  ค่าตอบแทน ประกอบด้วย เงินเดือน (ระหว่างเดือนละ ๑๐๐,๐๐๐ – ๒๕๐,๐๐๐ บาท) ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าประกันชีวิตหรืออุบัติเหตุ เงินสำรองเลี้ยงชีพ จ่ายเป็นรายเดือนไม่เกินร้อยละ ๒๕ ของเงินเดือนประจำ

๔.๒  ค่าตอบแทนผันแปร ขึ้นกับผลการปฏิบัติงานจ่ายไม่เกินร้อยละ ๒๕ ของเงินเดือนประจำ โดยคณะกรรมการสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่จะดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการอย่างน้อย ปีละหนึ่งครั้ง ตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ซึ่งกำหนดเป้าหมาย ผลผลิต และตัวชี้วัด รวมถึงการประเมินผลงานตามผลผลิต และผลลัพธ์ของงานตามข้อตกลงคณะกรรมการสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่กับผู้อำนวยการ (รายละเอียด วัตถุประสงค์การปฏิบัติงาน เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลผลิต และกรอบวงเงินค่าตอบแทนของผู้อำนวยการสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ ปรากฏตามเอกสารแนบ)

๕. การสมัครเข้ารับการคัดเลือกและเกณฑ์การคัดเลือก

๕.๑  ผู้สนใจที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ จะต้องยื่นใบสมัครตามแบบที่กำหนด พร้อมเอกสารประกอบการยื่นสมัครที่ผู้สมัครลงนามรับรองทุกหน้า

 • คณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่จะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วน โดยพิจารณาความเหมาะสมจากใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครในเรื่องดังต่อไปนี้
  • ๕.๑.๑   เอกสารยืนยันคุณสมบัติทั่วไปตามหัวข้อ ๒.๑
  • ๕.๑.๒   เอกสารแสดงคุณสมบัติพึงประสงค์ตามหัวข้อ ๒.๒.๑ – ๒.๒.๕ ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องแนบเอกสาร ต่าง ๆ เพื่อแสดงถึงคุณสมบัติพึงประสงค์แยกตามหัวข้อที่ต้องการแสดง (Label)  และอาจแนบหนังสือสนับสนุนจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เหมาะสมด้วยได้
  • ๕.๑.๓   เอกสารแสดงวิสัยทัศน์การจัดทำยุทธศาสตร์ การขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ ภายใต้กรอบวัตถุประสงค์ตามที่ระบุใน พ.ร.ฎ. จัดตั้งสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)  พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาศักยภาพและยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และแนวทางการบริหารสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ ใน ๔ ปี ข้างหน้า (ความยาวไม่เกิน ๓ หน้ากระดาษ A4 พิมพ์ด้วยรูปแบบอักษร Angsana New ขนาด ๑๖)

๕.๒   ในการพิจารณาความเหมาะสมผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ จะใช้วิธีการสัมภาษณ์โดยผู้สมัครสามารถเตรียมนำเสนอวิสัยทัศน์ต่อคณะอนุกรรมการสรรหาฯ

๕.๓  คณะอนุกรรมการสรรหาฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสม เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสถาบันฯ เพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลหนึ่งแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ต่อไป ในกรณีที่จำนวนผู้สมัครมีน้อยราย หรือไม่มีผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม คณะอนุกรรมการสรรหาฯ อาจขยายระยะเวลาการรับสมัคร หรือยกเลิกการสรรหาและดำเนินการสรรหาใหม่ ก็ได้ โดยผู้สมัครไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากคณะอนุกรรมการสรรหาฯ หรือสถาบันฯ ได้

๕.๔ ผู้สมัครต้องรับผิดชอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด หากปรากฎว่าผู้สมัคร หรือผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ แล้วขาดคุณสมบัติ หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์บุคคลดังกล่าวออกจากการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ หรือบอกเลิกสัญญาจ้าง โดยบุคคลดังกล่าวไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย หรือค่าชดเชยใด ๆ จากคณะอนุกรรมการสรรหาฯ คณะกรรมการสถาบันฯ หรือสถาบันฯ ได้

๕.๕  การส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร

 • ๕.๕.๑ ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่
  • สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

   อาคารลาดพร้าว ฮิลล์ ชั้นลอย เลขที่ ๘๐ ซ.ลาดพร้าว ๔ ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล
   เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐

   ตั้งแต่วันที่ ๒๑ สิงหาคม – ๑ กันยายน ๒๕๖๖ ในวันและเวลาทำการ (๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.) หรือ

 • ๕.๕.๒ ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ จ่าหน้าซองถึง
  • เลขานุการคณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่

   สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

   อาคารลาดพร้าว ฮิลล์ ชั้นลอย เลขที่ ๘๐ ซ.ลาดพร้าว ๔ ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล
   เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐

   ภายในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ หรือ

 • ๕.๕.๓ ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ถึง
  • เลขานุการคณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่
   email: [email protected]

   ภายในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๐๐ น.

๕.๖ ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการสรรหาฯ จะตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร และประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเบื้องต้นพร้อมแจ้งรายละเอียดการเข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ ผ่านเว็บไซต์ของสถาบัน www.bdi.or.th

ผู้สนใจสามารถ Download ประกาศรับสมัคร ใบสมัคร และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ที่ www.bdi.or.th  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๐๒๖ ๒๓๓๓ ต่อ ๑๐๐๔  ในวันและเวลาทำการ (๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.)

ผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดได้ที่ไฟล์แนบด้านล่างนี้

รายละเอียด

ดาวน์โหลด

1. ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่

2. ใบสมัครผู้อำนวยการสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (.pdf)

3. ใบสมัครผู้อำนวยการสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (.doc)

4. วัตถุประสงค์การปฏิบัติงาน เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลผลิต และกรอบวงเงินค่าตอบแทนของผู้อำนวยการสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่

5. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2566

6. (ร่าง) โครงสร้างสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)