Taking too long? Close loading screen.

สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

นักวิเคราะห์นโยบายและยุทธศาสตร์อาวุโส

กลุ่มงาน กลุ่มงานนโยบาย ยุทธศาสตร์และบริหาร 
ฝ่าย ฝ่ายนโยบาย ยุทธศาสตร์และการต่างประเทศ  

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและยุทธศาสตร์  จำนวน 1 อัตรา 
ระดับ เจ้าหน้าที่อาวุโส 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญสูงในด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน และกิจการระหว่างประเทศ ซึ่งต้องทำการตัดสินใจและแก้ปัญหาที่ยากและซับซ้อนมาก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนทำการศึกษาวิจัยและพัฒนางานที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ และความร่วมมือระหว่างประเทศ และปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้

  1. ดำเนินการและให้คำแนะนำผู้ร่วมปฏิบัติงานในการทำการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประมวลนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนระดับต่างๆ ของรัฐบาล ตลอดจนสภาพการณ์ปัจจุบัน ทิศทาง และแนวโน้มในอนาคตของการพัฒนาเทคโนโลยี การบริหารจัดการ และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อใช้ประกอบการจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ของประเทศ
  2. ดำเนินการและให้คำแนะนำผู้ร่วมปฏิบัติงานในการทำการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ภารกิจ แผนกลยุทธ์ และโครงการของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหรือการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อให้เห็นสถานะปัจจุบัน ทิศทาง และแนวโน้มของการพัฒนาด้านข้อมูลขนาดใหญ่ และนำมาใช้ประกอบการกำหนดนโยบาย แผนงาน แผนงบประมาณ และโครงการต่างๆ ที่สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ควรจะดำเนินการ 
  3. วางแผนงานและจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ของประเทศ (แผนระยะสั้น และระยะกลาง) เพื่อนำเสนอผู้บริหารและคณะกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และผลักดันเพื่อเสนอคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรีในลำดับต่อไป
  4. วางแผนงานในการส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบันฯ ในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ของประเทศ
  5. วางแผนงานในการจัดทำแผนการดำเนินงานและการประสานความร่วมมือในการจัดทำประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ การบูรณาการข้อมูลระหว่างรัฐและเอกชน เพื่อเป็นข้อเสนอแนะในการจัดทำนโยบายรัฐบาล
  6. ดำเนินการและให้คำแนะนำผู้ร่วมปฏิบัติงานในการประสานงานและการดำเนินการต่างๆ เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ การแลกเปลี่ยนความช่วยเหลือ องค์ความรู้ และการดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม พัฒนา และขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ ภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศระดับต่างๆ ทั้งทวิภาคี พหุภาคี องค์การระหว่างประเทศ
  7. ดำเนินการและให้คำแนะนำผู้ร่วมปฏิบัติงานในการประสานงานกับฝ่ายต่างๆ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น การเป็นวิทยากร การให้คำปรึกษา การจัดกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันฯ เป็นต้น

คุณสมบัติ

  1. ปริญญาโทขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัล บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 10 ปี
  3. มีความรู้ ความสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูลขนาดใหญ่ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  4. มีมนุษยสัมพันธ์ดีมาก สามารถทำงานเป็นทีม มีทักษะในการสร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้ดี
  5. มีทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับดีมาก หากมีผลการสอบ TOEIC 700 คะแนนขึ้นไปหรือเทียบเท่าจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

กรุณาแนบเอกสารที่จำเป็นมาด้วยกันไฟล์เดียว เช่น

   • CV/Resume
   • Transcript
   • Certificate
   • ใบสมัครงาน

  Contact

  Email: [email protected]

  Tel: 0 2026 2333 ext. 1250

  Job Category: เปิดรับ
  Job Type: Permanent

  Apply for this position

  Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx