Taking too long? Close loading screen.

สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

นักวางแผนด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมข้อมูล

ระดับ ชำนาญการพิเศษ
หน่วยงาน ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมข้อมูลขนาดใหญ่

รายละเอียดลักษณะงาน

 1. วิเคราะห์องค์กรในนิเวศธุรกิจอย่างละเอียด รวมถึงการระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ เข้าใจบทบาทและความสัมพันธ์ ทั้งภาครัฐและเอกชน
 2. สำรวจตลาดและผู้ประกอบการด้านข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์ในประเทศไทย และประสานงานกับฝ่ายแผนและนโยบาย เพื่อวางแผน Roadmap ด้าน Partnership
 3. ออกแบบ พัฒนา และจัดการ กลไกที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการพัฒนา SMEs และ Startups ด้าน
 4. นวัตกรรมข้อมูลขนาดใหญ่ เช่นการร่วมทุน และมาตรการสนับสนุนอื่นๆ
 5. วางแผนเพื่อพัฒนาเครือข่ายชุมชนออนไลน์ด้านข้อมูล (Big Data Community)
 6. วางแผนเพื่อจัดกิจกรรมเช่น Workshop Hackathons ฯลฯ เพื่อสนับสนุนและพัฒนา SMEs Startups ด้าน
 7. บริการการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์ โดยร่วมมือกับองค์กรพันธมิตรที่เหมาะสม
 8. วางแผนเพื่อจัดกิจกรรม เช่น Seminar Talks เพื่อส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ในอุตสาหกรรมต่างๆ ของประเทศ
 9. ระบุความเสี่ยงและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในนิเวศธุรกิจ เช่น การเปลี่ยนแปลงในกฎระเบียบ การเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น หรือการรบกวนในตลาด พัฒนากลยุทธ์ในการบรรเทาความเสี่ยงและรักษาความสมดุลของธุรกิจ ติดตามและปรับปรุงต่อเนื่องตามการเปลี่ยนแปลงในนิเวศธุรกิจเพื่อเป็นเสมือนผู้นำไปข้างหน้าของความเสี่ยง
 10. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับฝ่ายต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนภารกิจอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น การเป็นวิทยากร การเป็นตัวแทนร่วมงานอีเวนท์ การให้คำปรึกษา ทำรายงาน KPIs เป็นต้น
 

คุณสมบัติ

 1. การศึกษา: ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา : เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การตลาด การเงิน การจัดการ หรือ สาขา อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. ประสบการณ์: 3 – 5 ปี ด้าน : การบริหารโครงการ การวางแผนกลยุทธ์องค์กร หรือ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านการจัดทำแผน และงบประมาณ
 4. ประสบการณ์ด้านระบบการวิเคราะห์ข้อมูล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 

กรุณาแนบเอกสารที่จำเป็นมาด้วยกันไฟล์เดียว เช่น

   • CV/Resume
   • Transcript
   • Certificate
   • ใบสมัครงาน

  Contact

  Email: [email protected]

  Tel: 0 2026 2333 ext. 1250

  Job Category: เปิดรับ
  Job Type: Permanent

  Apply for this position

  Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx