Taking too long? Close loading screen.

สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

นิติกร

กลุ่มงาน กลุ่มงานนโยบาย ยุทธศาสตร์และบริหาร
ฝ่าย ฝ่ายบริหารกลาง

ส่วนงาน ส่วนงานอำนวยการและกฎหมาย

ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 1 อัตรา
ระดับ ลูกจ้างสถาบัน (สัญญา 1 ปี) 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. งานด้านกฎหมาย

  • ยกร่าง ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคำสั่ง
  • ทบทวนและปรับปรุง ข้อบังคับ ประกาศ
  • ตอบข้อหารือเกี่ยวกับทางกฎหมายการปฏิบัติตามข้อบังคับประกาศ และ คำสั่ง

 2. งานด้านนิติกรรมและสัญญา

  • ตรวจสอบสัญญา และนิติกรรม เช่น สัญญาจัดซื้อจัดจ้างและเอกสารที่เกี่ยวข้อง MOU MOA ข้อตกลง ฯลฯ
  • ตรวจสอบ และออกเอกสาร ติดตามทวงถาม
  • ตรวจเอกสารมอบอำนาจ

3. งานด้านวินัยและความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

  • การดำเนินการก่อนดำเนินการทางวินัย (การสืบสวนหรือสอบสวนข้อเท็จจริง)
  • การดำเนินการทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง/ร้ายแรง
  • การดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

4. งานด้านธรรมาภิบาล

  • การดำเนินงานเพื่อสนับสนุนระบบธรรมาภิบาล
  • พิจารณาให้ความเห็นการร้องเรียน /การร้องทุกข์ การดำเนินการด้านข้อมูลข่าวสารของราชการ

5. งานด้านคดีและบังคับคดี

  • การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับคดี และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ

  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิติศาสตร์
  • ประสบการณ์ด้านกฎหมายตรง อย่างน้อย 2 ปี
  • มีความรู้ในวิชากฎหมาย และมีความสามารถในการใช้กฎหมายอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  • มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขององค์การมหาชน และ กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
  • มีความสามารถในการศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล
  • มีความสามารถในการประสานงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
  • มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Excel , Word เป็นอย่างดี
  • มีความขยัน ซื่อสัตย์ สุจริต มีความละเอียดรอบคอบ มีมนุษยสัมพันธ์และจิตบริการที่ดี
  • สามารถทำงานให้สถาบันได้เต็มเวลา สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดและนอกเวลาได้

กรุณาแนบเอกสารที่จำเป็นมาด้วยกันไฟล์เดียว เช่น

   • CV/Resume
   • Transcript
   • Certificate
   • ใบสมัครงาน

  Contact

  Email: [email protected]

  Tel: 0 2026 2333 ext. 1250

  Job Category: เปิดรับ
  Job Type: Temporary Contract

  Apply for this position

  Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx