Taking too long? Close loading screen.

สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

นักวิจัยนวัตกรรม (Associate)

ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมเทคโนโลยีอุบัติใหม่

ตำแหน่ง นักวิจัยนวัตกรรม (Associate)
นักวิชาการระดับชำนาญการ

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  1. สำรวจ วิเคราะห์ วิจัย ทดสอบใช้ และสรุปข้อมูลต่าง ๆ เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอุบัติใหม่ในการสร้างนวัตกรรม โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์ สำหรับการสร้างมูลค่าทางธุรกิจ เช่น ข้อมูลทางตลาด การเงิน ความนิยม ความเสี่ยง ปัญหาข้อจำกัด โอกาสทางธุรกิจ ผลประโยชน์ และข้อเสีย รวมถึงข้อมูลสำคัญอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านวิชาการ ธุรกิจ อุตสาหกรรม กฎหมาย เป็นต้น
  2. สำรวจหา ทำความเข้าใจ วิเคราะห์ และประเมินโอกาสด้านธุรกิจ ที่เหมาะสมกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอุบัติใหม่ เช่นการสืบค้นตลาด ประเมินมูลค่า คาดการณ์ผลกระทบ โดยวิเคราะห์ข้อมูลของธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  3. นำร่องงานสร้างนวัตกรรม และงานวิจัยเทคโนโลยีอุบัติใหม่
  4. ออกแบบ พัฒนา และทดสอบโปรแกรม ระบบ ผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการ โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอุบัติใหม่
  5. จัดการดูแลองค์ความรู้และระบบสารสนเทศของฝ่าย เพื่อให้บริการต่าง ๆ อันเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอุบัติใหม่
  6. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีอุบัติใหม่ และสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและ/หรือภายนอกองค์กร
  7. สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีอุบัติใหม่ เช่น จัดทำรายงาน บทความ ไฟล์นำเสนอ เอกสาร ตัวเลข ตัวชี้วัด การบรรยาย การอบรม การนำเสนอ ฯลฯ
  8. ประสานงาน จัดประชุม เข้าร่วมประชุม จดสรุปประชุม จัดทำเอกสาร ปฏิบัติตามนโยบายองค์กร
  9. ศึกษาและพัฒนาทักษะที่สำคัญสำหรับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอุบัติใหม่
  10. ดูแล จัดการ ควบคุม สอน ชี้แนะ มอบหมาย สนับสนุน และตรวจสอบการดำเนินงานของ นักวิเคราะห์ปฏิบัติการ
  11. รายงานการปฏิบัติการและผลการดำเนินการให้แก่ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง
  12. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

  1. มีความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสูง และมีความสามารถในการวิเคราะห์ธุรกิจ สำรวจตลาด และนำเทคโนโลยีอุบัติใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างนวัตกรรม
  2. มีความรู้และสนใจในเทคโนโลยีอุบัติใหม่ ความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงมีหลักการและความสามารถในการวิเคราะห์เทคโนโลยี เพื่อสร้างมูลค่าทางธุรกิจ
  3. มีความสนใจเกี่ยวกับกลไกต่าง ๆ ด้านการสร้าง ขับเคลื่อน และพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี เพื่อแก้ปัญหา
  4. วุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง หรือ วุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง และประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี หรือคุณสมบัติพิเศษที่แดสงถึงความสามารถ
  5. มีประสบการณ์พัฒนาโปรแกรม โดยมีความเข้าใจและความสามารถในการเรียนรู้ Programming Framework ในยุคปัจจุบัน หรือมีผลงานการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการสร้างผลิตภัณฑ์ บริการ หรือระบบใหม่ อย่างน้อย 1 ผลงาน
  6. มีประสบการณ์บริหารจัดการด้านการพัฒนาระบบหรือองค์ประกอบของระบบสารสนเทศของอย่างน้อย 1 Feature
  7. อ่าน พูด เขียนภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว โดยสามารถอ่าน สรุป และนำเสนองานวิจัยตีพิมพ์หรือบทความจากงานประชุมวิชาการในระดับนานาชาติ
  8. สามารถสื่อสาร สร้างความมั่นใจ ความน่าเชื่อถือ และความสัมพันธ์ เป็นมิตรกับลูกค้า เพื่อนร่วมงาน และผู้เกี่ยวข้อง
  9. มีความละเอียด รอบคอบ และกล้าแสดงออก สามารถวิจารณ์ ร่วมมือกับผู้อื่น และปรับตัวกับสถานการณ์ได้อย่างดี
  10. สามารถจัดการงาน ทำงานหลายส่วนขนานกัน วางแผนล่วงหน้า ตรงต่อเวลา และรับผิดชอบงานที่มีผู้เกี่ยวข้องได้

กรุณาแนบเอกสารที่จำเป็นมาด้วยกันไฟล์เดียว เช่น

   • CV/Resume
   • Transcript
   • Certificate
   • ใบสมัครงาน

  Contact

  Email: [email protected]

  Tel: 0 2026 2333 ext. 1250

  Job Category: เปิดรับ
  Job Type: Permanent

  Apply for this position

  Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx