Taking too long? Close loading screen.

สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

ผู้จัดการวิจัยและนวัตกรรม (Manager)

ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมเทคโนโลยีอุบัติใหม่

ตำแหน่ง ผู้จัดการวิจัยและนวัตกรรม (Manager)
นักวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  1. สำรวจหา วิเคราะห์ ประเมิน และกำหนดหัวข้องานวิจัยและโอกาสด้านธุรกิจ สำหรับนำร่องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการทั้งภายในองค์กร ภายนอกองค์กร เศรษฐกิจ และ/หรือสังคม โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอุบัติใหม่ ข้อมูลขนาดใหญ่ และปัญญาประดิษฐ์
  2. นำเสนอผลการสืบค้นตลาด งานวิจัย และ/หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอุบัติใหม่ เพื่อระดมทุน สร้างมูลค่า และความร่วมมือกับคู่ค้าและ/หรือผู้เกี่ยวข้อง
  3. สร้างผลิตภัณฑ์ ระบบ และ/หรือบริการ โดยร่วมพัฒนาธุรกิจจากเทคโนโลยีอุบัติใหม่กับผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยจัดการและควบคุมการออกแบบ พัฒนา และทดสอบโปรแกรม ระบบ ผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการ
  4. บริหารจัดการดูแลองค์ความรู้ บริการ ระบบ ผลิตภัณฑ์ งานนำร่อง และงานวิจัย โดยจัดการแผนการดำเนินงาน จัดสรรทรัพยากร และทำงานร่วมกับคู่ค้าและ/หรือผู้เกี่ยวข้อง
  5. ถ่ายทอดองค์ความรู้และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีอุบัติใหม่ และสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
  6. ประสานงาน จัดประชุม เข้าร่วมประชุม จดสรุปประชุม จัดทำเอกสาร ปฏิบัติตามนโยบายองค์กร ฯลฯ
  7. ศึกษาและพัฒนาทักษะที่สำคัญสำหรับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอุบัติใหม่ โดยเฉพาะด้านการเงิน
  8. ดูแล จัดการ ควบคุม สอน ชี้แนะ มอบหมาย สนับสนุน และตรวจสอบการดำเนินงานของ นักวิเคราะห์ปฏิบัติการ และ นักวิจัยนวัตกรรมชำนาญการ
  9. สรุปผลการดำเนินงานและรายงานให้แก่ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง
  10. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

  1. มีความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสูง ความรู้ด้านธุรกิจ ระบบสารสนเทศ ตลาด และงานวิจัยเทคโนโลยี เพื่อนำเทคโนโลยีอุบัติใหม่มาประยุกต์ใช้สร้างนวัตกรรม
  2. มีความรู้และสนใจในเทคโนโลยีอุบัติใหม่ ความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงหลักการและความสามารถในการวิเคราะห์เทคโนโลยี ธุรกิจ และตลาด เพื่อสร้างมูลค่าทางธุรกิจ
  3. มีความสนใจเกี่ยวกับกลไกต่าง ๆ ด้านการลงทุนสร้าง ขับเคลื่อน และพัฒนานวัตกรรมด้านธุรกิจด้วยเทคโนโลยี
  4. วุฒิการศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง หรือ วุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง และประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปี หรือ วุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง และประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 5 ปี หรือคุณสมบัติพิเศษที่แดสงถึงความสามารถ
  5. มีประสบการณ์จัดการ ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศ อย่างน้อย 1 ผลงาน รวมถึงประสบการณ์การจัดการโครงการ หรือผลิตภัณฑ์
  6. อ่าน พูด เขียนภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว โดยสื่อสารได้ชัดและเป็นธรรมชาติ
  7. สามารถสื่อสาร สร้างความมั่นใจ ความน่าเชื่อถือ และความสัมพันธ์ เป็นมิตรกับลูกค้า ผู้บริหาร เพื่อนร่วมงาน ลูกทีม และผู้เกี่ยวข้อง
  8. มีความรับผิดชอบ เป็นระเบียบ มืออาชีพ ละเอียด รอบคอบ และกล้าแสดงออก สามารถวิจารณ์ ร่วมมือกับผู้อื่น และปรับตัวกับสถานการณ์ได้อย่างดี
  9. สามารถจัดการลูกทีม ทำงานหลายส่วนขนานกัน วางแผนล่วงหน้า ตรงต่อเวลา และรับผิดชอบส่วนได้ส่วนเสียของผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด

กรุณาแนบเอกสารที่จำเป็นมาด้วยกันไฟล์เดียว เช่น

   • CV/Resume
   • Transcript
   • Certificate
   • ใบสมัครงาน

  Contact

  Email: [email protected]

  Tel: 0 2026 2333 ext. 1250

  Job Category: เปิดรับ
  Job Type: Permanent

  Apply for this position

  Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx