Taking too long? Close loading screen.

สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

วิศวกรระบบคลาวด์อาวุโส (Senior Cloud Engineer)

ฝ่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยีข้อมูล

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ชำนาญการวิศวกระบบคลาวด์ (Senior Cloud Engineer)

หน้าที่และความรับผิดชอบ:

  1. ด้านการปฏิบัติการ (สนับสนุนระบบ)
   1. ออกแบบและควบคุมทีม ติดตั้ง ตั้งค่า และดูแลระบบ Server/Cloud/Instance/Container/System ต่างๆ เช่น ระบบฐานข้อมูล Data Warehouse Data Lake และ Big Data Cluster ทั้งที่ใช้งานบน Cloud และ On Premise โดยงานจะเน้นไปทาง Infrastructure เป็นหลัก
   2. สนับสนุนการทำ Data Integration การตั้งค่าบน Server และดูแลระบบข้อมูลภายใน GBDi และโครงการ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   3. ศึกษาและติดตั้ง Software หรือเครื่องมือต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบตามที่ได้รับมอบหมาย
   4. ควบคุมทีม และตั้งค่าระบบโดยจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัย และ ทำให้ระบบเกิดความปลอดภัยในการรักษาข้อมูล
   5. จะต้องบันทึกเวลาการปฏิบัติงานตามรูปแบบที่สำนักงานหรือโครงการปฏิบัติ
  2. ด้านการปฏิบัติงาน (จัดซื้อจัดจ้าง)
   1. ร่วมจัดหาและจัดซื้ออุปกรณ์ด้านไอทีที่ต้องนำมาใช้งานภายในองค์กร หรือโครงการต่างๆ
  3. ด้านการวางแผน
   1. เป็นผู้นำในการร่วมวางแผนกับทีมตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
   2. วางแผนเพื่อพัฒนาตัวเองด้านการพัฒนาระบบให้มีความสามารถมากขึ้น หรือช่วยให้ทีมมีเครื่องมือในการพัฒนาระบบที่ดีมากยิ่งขึ้น
  4. ด้านการประสานงาน
   1. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนภารกิจอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
  5. ด้านการบริการ
   1. ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา ช่วยเหลือพนักงานด้านการวางระบบ และ Cloud Service ต่างๆ

   

  1. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ที่ได้รับพิจารณาแล้วว่าเหมาะสมกับคุณสมบัติและเจ้าหน้าที่สามารถทำได้ โดยยังอยู่ในขอบเขตุงานที่เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถที่ปฏิบัติงานได้

   

  คุณสมบัติ:

  1. ชาย หรือ หญิง อายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป
  2. มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 5 ปีขึ้น
  3. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (GPA 2.75 ขึ้นไป)
  4. สามารถเขียนโปรแกรมด้วยภาษา เช่น Python, SQL หรือ Shell Script เป็นต้น
  5. มีความรู้ความเข้าใจสามารถใช้งาน Docker Container และ Virtualization Technology เป็นอย่างดี
  6. มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Infrastructure เช่น ระบบ OS Ubuntu, Window Server, Network และ Security เป็นอย่างดี
  7. สามารถใช้งาน Cloud Service เช่น Google Cloud, AWS หรือ Microsoft Azure ได้ ในระดับดี
  8. มีความรู้พื้นฐานในการใช้งานระบบฐานข้อมูล เช่น SQL Server, PostgreSQL, MySQL หรืออื่นๆ
  9. มีความรู้ Hadoop, Big Data, Machine Learning หรือมีความสนใจ Big Data (ไม่จำเป็น)
  10. มีทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่ดี สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี และมีทักษะด้านการสื่อสารทำงานในภาวะกดดันได้ดี

  กรุณาแนบเอกสารที่จำเป็นมาด้วยกันในไฟล์เดียว เช่น

    

    • CV/Resume

    • Transcript

    • Certificate
    • ใบสมัครงาน

   Contact

   Email: [email protected]

   Tel: 0 2026 2333 ext. 1250

   Job Category: เปิดรับ
   Job Type: Permanent

   Apply for this position

   Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx