สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) โดย นายพีรดล สามะศิริ  ผู้จัดการโครงการและนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลอาวุโส และนางสาวพรรษพัชร์ บำรุงวงษ์  ผู้จัดการโครงการและนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ร่วมประชุมหารือและรับฟังความเห็นประชาชนในพื้นที่ เพื่อเตรียมพร้อมผลักดันโครงการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำในย่านเมืองเก่า (Low Carbon Tourism in Phuket Old Town) ร่วมกับ นางสาวอรไพลิน ตระกูลปริพนธ์ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม ประธานมูลนิธิพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืน สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ต ประธานชุมชนย่านเมืองเก่า รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ […]

14 พ.ย. 2566, โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพ รัชดา – รศ.ดร.ธีรณี อจลากุล ผู้อำนวยการสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) หรือ BDI ร่วมลงนาม MOU กับหน่วยงานภายนอก 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และบริษัท บาเนีย (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อรองรับยุทธศาสตร์การเป็นศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ […]

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566, จังหวัดพังงา – รศ.ดร.ธีรณี อจลากุล ผู้อำนวยการสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) หรือ BDI และ นายประชา อัศวธีระ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ภาคใต้ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) พร้อมหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 21 หน่วยงาน อาทิ ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา สาธารณสุขจังหวัดพังงา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา โรงพยาบาลพังงา เจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงา สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา แขวงทางหลวงภูเก็ตและพังงา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา […]

วันที่ 18 ตุลาคม 2566 เวลา 15.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรณี อจลากุล ผู้อำนวยการสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) (BDI) และ นายอาคม สาณศิลปิน ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ การศึกษาและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาการไม่เข้าสู่ระบบการศึกษาในกลุ่มเด็กปฐมวัย ความร่วมมือดังกล่าว มุ่งเน้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจปัญหาเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษา อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีลักษณะเฉพาะในเรื่องของการมีประชากรแฝงอาศัยทำงานอยู่ในอัตราส่วนที่สูง

โครงการ Heath Link ภายใต้ความดูแลของสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) (BDI) (เดิม – สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (สวข.)