สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์

MOU ปณท Jan 11 2021_210111_1

GBDi จับมือ ปณท. ลงนาม MOU

วันที่ 11 มกราคม 2564 (วานนี้) ณ ห้องภาณุพันธุวงศ์ อาคารภาณุรังษีไปรษณียาคาร – รศ.ดร.ธีรณี อจลากุล ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สวข.) หรือ GBDi และ นายจุลพงษ์ ลิมปสุธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานธุรกิจบริการดิจิทัล บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท.) หรือ THP ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มาเป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งร่วมแสดงความยินดี โดยพิธีครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของ สวข. ที่ได้ลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นภายในกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

โดยข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ ประสบการณ์ รวมทั้งการให้คำปรึกษา แนะนำในการกำกับดูแลข้อมูล ตลอดจนพัฒนาบุคลากรด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและนำข้อมูลที่มีอยู่มาบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ และใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานและการให้บริการประชาชนให้ดียิ่งขึ้น ตามนโยบายของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

Share this post