สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์

MOU ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย_210306_0

GBDi จับมือ MOU สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ยกระดับสู่สังคมดิจิทัล

เมื่อวานนี้ 5 มีนาคม – กระทรวงวัฒนธรรม ห้องประชุม ชั้น 8 นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และ นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้เกียรติร่วมเป็นพยาน ความร่วมมือ ระหว่างสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ และ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

ดร. ธีรณี อจลากุล ผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ และนางสาววิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายบุคลากรด้านการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อพัฒนาภาครัฐให้เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญา (Intelligent Organization) พัฒนาการบริหารจัดการข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้เป็นระบบและครบวงจร (Data Management Life Cycle) รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์ และนำข้อมูลศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมาเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน การตัดสินใจบนหลักฐานเชิงประจักษ์ รวมทั้งการสร้างนวัตกรรมบริการสาธารณะที่ตอบสนอง ความต้องการของประชาชนและทุกภาคส่วนอย่างเป็นรูปธรรม

โดยทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมมือกันในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

(1) การแลกเปลี่ยนข้อมูล การให้คำปรึกษาแนะนำ หรือการศึกษาดูงาน ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันจัด ให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ข้อมูลความรู้ การให้คำปรึกษาแนะนำและการให้ความเห็นในเรื่องการออกแบบระบบสารสนเทศข้อมูล (Data Platform) และให้คำปรึกษาในการจัดเตรียมโครงสร้างสารสนเทศพื้นฐานเพื่อรองรับการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ รวมทั้งการให้คำปรึกษาในการกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance) ที่เป็นระบบและได้มาตรฐาน

(2) การพัฒนาบุคลากร ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันจัดให้มีการศึกษา หรือฝึกอบรมใน ด้านการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้วยข้อมูล (Data-driven Policy and Strategy) วิศวกรรมข้อมูล (Data Engineering) วิทยาการข้อมูล (Data Science) และการจัดการข้อมูลให้เหมาะกับมุมมองการวิเคราะห์ (Business Intelligence) ให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

Share this post