สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์

CO-link

GBDi ระดมผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูล ผุดระบบ CO-link สนับสนุนกรมการแพทย์ จัดสรรเตียงผู้ป่วยโควิด-19

10 พฤษภาคม 2564, กรุงเทพมหานคร – สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดย สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ ส่งผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูล จัดทำระบบบริหารจัดการเตียงสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ภายใต้ชื่อ CO-link สนับสนุนการทำงานของกรมการแพทย์ แก้ปัญหาการจัดสรรผู้ป่วยเข้าสู่ระบบ ภายใน 24 ชั่วโมง นำร่องพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พร้อมพัฒนารองรับข้อมูลผู้ป่วยโควิด-19 ทั่วประเทศ

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเผยว่า ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ดีป้า ได้บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ล่าสุด ดีป้า โดย สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi) ได้ดำเนินโครงการสนับสนุนการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลในช่วงสถานการณ์โควิด-19 อย่างต่อเนื่อง

ด้าน รศ.ดร.ธีรณี อจลากุล ผู้อำนวยการ GBDi กล่าวว่า ช่วงสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ระลอกเดือนเมษายน สถาบันฯ ได้บูรณาการการทำงานกับกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ในการจัดทำระบบบริหารจัดการเตียงสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ภายใต้ชื่อ CO-link เพื่อเป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสายด่วนเฉพาะกิจ 1668, 1669 หรือ 1330 รวมถึงสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้ข้อมูลในการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว ทำให้การจัดสรรเตียงให้กับผู้ป่วยมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยขณะนี้เริ่มใช้งานแล้วในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

“สำหรับระบบบริหารจัดการเตียงสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 นั้น GBDi ได้ระดมทีมผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูล จำนวน 13 คน ในการจัดทำระบบ พัฒนา และฝึกอบรม เพื่อสนับสนุนการทำงานให้กับบุคลากรของกรมการแพทย์ โดยขณะนี้มีโรงพยาบาลเข้าร่วมใช้งานระบบแล้วประมาณ 100-150 บัญชี โดยระบบจะสามารถรองรับผู้ใช้งานได้มากถึงหลักพันบัญชี ซึ่งการทำงานของ CO-link ผู้ใช้จะต้องประเมินความเร่งด่วนของผู้ติดเชื้อจากอาการและผลตรวจ ก่อนจัดระดับผลการคัดกรองเป็นกลุ่มสี (แดง เหลือง เขียว) เพื่อจัดการจองเตียงตามระดับอาการ ภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง” ผู้อำนวยการ GBDi กล่าว

รศ.ดร.ธีรณี กล่าวต่อว่า จากนี้ GBDi จะจัดทำแดชบอร์ดเพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงสามารถดูข้อมูลจากระบบได้ ควบคู่ไปกับการอัปเดตระบบในทุกสัปดาห์ และฝึกอบรมให้กับบุคลากรของกรมการแพทย์ต่อเนื่อง โดยในอนาคตจะมีการโอนย้ายเซิร์ฟเวอร์จาก GBDi สู่เซิร์ฟเวอร์ของ GDCC ในศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อรองรับปริมาณข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้นจากพื้นที่ระบาดอื่น ๆ ทั่วประเทศ ซึ่ง GBDi คาดว่า ระบบ CO-link จะช่วยรวบรวมฐานข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เพื่อบรรเทาปัญหาการจัดสรรผู้ป่วยเข้าสู่ระบบ ก่อนได้รับการดูแลรักษาอย่างเหมาะสมและทันท่วงที

นอกจากนี้ GBDi ยังมีโครงการอื่น ๆ ในการสนับสนุนการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลในช่วงระบาดของโควิด-19 กับหน่วยงานภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นการจัดทำระบบจัดสรร Quarantine Sites, COVID-19 Data Catalog และแดชบอร์ดสำหรับข้อมูลในศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (ศบค.) รวมถึงการจัดทำ Data Visualization ติดตามการระบาด การวิเคราะห์พฤติกรรมประชาชนต่อมาตรการ และการพยากรณ์การระบาดของโรค ที่ดำเนินงานร่วมกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ฯลฯ 

Share this post