สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์

Untitled design

ประกาศสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อสิทธิ์การใช้งานระบบ Office ๓๖๕ Business Standard จำนวน ๑๔๐ License และ Power BI Pro จำนวน ๑ License และ Power BI Premium per User จำนวน ๑ License ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อสิทธิ์การใช้งานระบบ Office ๓๖๕ Business Standard จำนวน ๑๔๐ License และ Power BI Pro จำนวน ๑ License และ Power BI Premium per User จำนวน ๑ License ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ EB๐๐๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นั้น

จัดซื้อสิทธิ์การใช้งานระบบ Office ๓๖๕ Business Standard จำนวน ๑๔๐ License และ Power BI Pro จำนวน ๑ License และ Power BI Premium per User จำนวน ๑ License จำนวน ๑ งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ยิบอินซอย คอนซัลติ้ง จำกัด ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๕๖,๔๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง ซึ่งต่ำกว่าเงินงบประมาณ ๓๓๗,๖๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ ๓๗.๗๖

เอกสารแนบ: download

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖

Share this post