สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

Government Big Data Institute

Enabling the Data Driven Nation.

The Government Big Data Institute aims to lead the Thai Government toward digital transformation by building workforce of the future, consulting, and implementing Big Data initiatives with cutting-edge, standard-defining technologies.

Publishing Time

Jan 4, 2023 -
Policies

Cookies Policy ของเว็บไซต์ bdi.or.th

นโยบายคุ้กกี้นี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ท่านซึ่งเป็นผู้ใช้งานเว็บไซต์ bdi.or.th ได้ทราบและเข้าใจรูปแบบการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (“ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (ซึ่งต่อไปในประกาศนี้ เรียกว่า “สวข.”หรือ “เรา”) หน่วยงานภายในภายใต้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ซึ่งต่อไปในประกาศนี้ เรียกว่า “สศด.”) ดำเนินการในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลในข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจากท่านเพื่อการดำเนินการภายใต้กิจกรรมการประมวลผลนี้ นโยบายคุกกี้ เมื่อท่านได้เข้าสู่เว็บไซต์ (https://bdi.or.th) ของสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (ซึ่งต่อไปในประกาศนี้ เรียกว่า “สวข.” หรือ “เรา”) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็บไซต์ ของท่านจะถูกบันทึกไว้ในรูปแบบของคุกกี้ โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุกกี้ เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยการเข้าสู่เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ที่มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ คุกกี้คืออะไร? คุกกี้ คือ ไฟล์เล็ก ๆ เพื่อจัดเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์ เช่น วันเวลา...

Jan 4, 2023 -
Policies

คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ของเว็บไซต์ bdi.or.th

คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (“ประกาศ”) นี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ท่านซึ่งเป็นผู้ใช้งานเว็บไซต์ BigData.go.th (ซึ่งต่อไปในประกาศนี้ เรียกว่า “กิจกรรมการประมวลผล”) ได้ทราบและเข้าใจรูปแบบการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (“ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (ซึ่งต่อไปในประกาศนี้ เรียกว่า “สวข.” หรือ “เรา”) หน่วยงานภายในภายใต้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ซึ่งต่อไปในประกาศนี้ เรียกว่า “สศด.”) ดำเนินการในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลในข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจากท่านเพื่อการดำเนินการภายใต้กิจกรรมการประมวลผลนี้ เราได้ดำเนินการพัฒนาเว็บไซต์ BigData.go.th เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ ตัวอย่างการนำไปใช้ (best practices) ต่างๆ และระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีข้อมูลมหัต โดยมุ่งหวังให้เป็นจุดเริ่มต้นของคนไทยทุกกลุ่ม ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ประกอบการทุกขนาด องค์กร หรือ หน่วยงานที่สนใจ สามารถเข้าถึง เรียนรู้และเชื่อมต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ไปใช้ประโยชน์ได้ง่ายและมีประสิทธิผลต่อไปในอนาคต ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 มาตรา 6, 34, และ 35 ทั้งนี้ เราดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้...

Sign up to join Big Data Community Thailand

Make comments, write articles, and contribute to our community.