Taking too long? Close loading screen.

สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์

Untitled design

ประกาศสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) เรื่อง สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้วยสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการจัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามมาตรา ๙ (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐปิดประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือน ทุกๆ เดือน เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจสอบได้

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามมาตรา ๙ (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) จึงขอสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

เอกสารแนบ: download

ประกาศ ณ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗

Share this post