สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์

Untitled design

ประกาศสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) เรื่อง สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ด้วยสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการจัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามมาตรา ๙ (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐปิดประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือน ทุกๆ เดือน เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจสอบได้

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามมาตรา ๙ (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) จึงขอสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

เอกสารแนบ: download

ประกาศ ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

Share this post