สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์

S__2793616

BDI ร่วม depa เปิดบ้านต้อนรับ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยฯ ศึกษาดูงานด้าน AI

23 เมษายน 2567, กรุงเทพฯ – สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) หรือ BDI นำโดย รศ. ดร.ธีรณี อจลากุล ผู้อํานวยการสถาบันฯ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูง และเจ้าหน้าที่องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล มากกว่า 30 คน

โดย รศ. ดร.ธีรณี กล่าวถึงบทบาทที่สำคัญของ BDI คือ การส่งเสริมและประสานให้เกิดการใช้ข้อมูลเชิงวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจ พร้อมเป็นผู้ให้บริการเชื่อมโยงและวิเคราะห์ข้อมูลในสาขาต่าง ๆ ด้วยวิทยาศาสตร์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (AI) มุ่งสร้างระบบนิเวศในห่วงโซ่คุณค่าด้านข้อมูลทั้งในมิติของเทคโนโลยี และกำลังคน ส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการด้านข้อมูลเพิ่มขึ้น รองรับอุปสงค์ของภาคอุตสาหกรรมไทย พร้อมด้วยพัฒนากำลังคนด้าน Big Data ผ่าน 3 โปรเจคหลักของ BDI ประกอบด้วย

1.Project B.I.G. รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นจากหน่วยงานต่าง ๆ จัดเก็บ รวมทั้งให้บริการการวิเคราะห์ข้อมูลตามโจทย์และความเหมาะสม เพื่อให้เกิดการนำไปใช้อย่างเป็นระบบ ผ่านโครงการ Health Link, Travel Link, Envi Link และ City Data Platform พร้อมให้บริการ Data Sciences และ Data Engineering

2.Project Bridge พัฒนาผู้ประกอบการโดยสร้างทั้งอุปสงค์และอุปทานของศาสตร์ด้านข้อมูล ผ่านการให้บริการ Big Data Business Promotion, Industrial Promotion & Partnership, Research & Innovations และ Thai Large Language Model (ThaiLLM) โครงสร้างพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์ภาษาไทย จากความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน

3.Project Build พัฒนาทักษะด้านข้อมูลและความรู้ ผ่านโครงการ Manpower Development และ IBDAP: International Conference on Big Data Analytics & Practices

สำหรับการศึกษาดูงานในครั้งนี้ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มุ่งหวังนําองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ตลอดจนช่วยวางแผนนโยบาย องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยฯ ต่อไป

Share this post