Taking too long? Close loading screen.

สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์

12 กุมภาพันธ์ 2567, อาคารสํานักงานใหญ่ NT แจ้งวัฒนะ – นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

นางสาวอภิญญา คำยา ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกลาง สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกด้าน คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

อำนวยการสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ ในฐานะกรรมการคณะทำงานจัดทำฐานข้อมูลกลางและธนาคารหน่วยกิต ได้มอบหมายให้ ดร.พีรดล สามะศิริ ผู้จัดการโครงการและนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลอาวุโส ฝ่ายบริการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุม คณะทำงานจัดทำฐานข้อมูลกลางและธนาคารหน่วยกิต ครั้งที่ 1/2567

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) พร้อมด้วย นายสุทธิเกียรติ วีระกิจพานิช ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ, นายวัลลภ รุจิรากร

ฝ่ายพัฒนากำลังคน สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการและเรียนรู้จากการทำงานจริง (On the Job Training) เร่งสร้างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ