สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

EXECUTIVE COURSE

LEAD: TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP

WITH BIG DATA AND AI

หลักสูตรผู้นำพลิกโฉมธุรกิจด้วย Big Data และ AI

5 July – 4 September, 2024

with Leaders and Professionals
from Public and Private Sectors

ทำไมต้องหลักสูตร LEAD?

LEAD ออกแบบมาให้ผู้บริหารรับทราบข้อมูลใหม่ ๆ ยกระดับความรู้และศักยภาพเกี่ยวกับข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)

ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ดิจิทัลเทคโนโลยี พร้อมทั้งข้อกฎหมายและนโยบายดิจิทัลที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีต่าง ๆ
นำไปสู่การเปลี่ยนแปลง พัฒนา นโยบายการดำเนินงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพและยกระดับขีดความสามารถ
ในการแข่งขันทางธุรกิจให้สูงยิ่งขึ้นผ่านการเรียนรู้ พัฒนาแนวคิด ลงมือทำจริง พร้อมดูงานกับบริษัทระดับโลกในต่างประเทศ

โดย LEAD จัดโดยสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) หรือ สขญ. แหล่งรวมผู้เชี่ยวชาญด้าน Big Data และ AI
ที่มีภารกิจขับเคลื่อนให้องค์กรต่าง ๆ ในประเทศใช้ข้อมูลให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเกิดการบูรณาการข้อมูลระหว่างกัน สขญ.
จึงได้พัฒนาหลักสูตร LEAD ขึ้น โดยมุ่งเน้นให้ผู้นำองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลและเทคโนโลยีได้อย่างรวดเร็ว เห็นผล ผ่านการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญในวงการชั้นนำของประเทศ พร้อมมีที่ปรึกษาจาก สขญ.

คอยดูแลให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดตลอดหลักสูตร

Key Values

Honorable Speakers

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum
Lorem IpsumLorem
Ipsum

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum
Lorem IpsumLorem
Ipsum

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum
Lorem IpsumLorem
Ipsum

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum
Lorem IpsumLorem
Ipsum

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum
Lorem IpsumLorem
Ipsum

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum
Lorem IpsumLorem
Ipsum

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum
Lorem IpsumLorem
Ipsum

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum
Lorem IpsumLorem
Ipsum

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum
Lorem IpsumLorem
Ipsum

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum
Lorem IpsumLorem
Ipsum

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum
Lorem IpsumLorem
Ipsum

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum
Lorem IpsumLorem
Ipsum

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum
Lorem IpsumLorem
Ipsum

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum
Lorem IpsumLorem
Ipsum

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum
Lorem IpsumLorem
Ipsum

กำหนดการอบรม

อบรมในประเทศ

ทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

ศึกษาดูงานต่างประเทศ

ณ มณฑลหางโจว-เซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน

*หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

เนื้อหาหลักสูตร

Module 1:

Conceptual Foundations

Module 2:

Adoption, Use Cases,
and Compliance

Module 3:

Implementation Strategies

เปิดรับสมัครวันนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2567 เท่านั้น

หรือ จนกว่าจำนวนผู้เรียนจะเต็ม

*ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายนี้รวมการศึกษาตลอดหลักสูตร พร้อมอาหารรับรองมื้อกลางวัน และ/หรืออาหารเย็นตลอดการอบรม และรวมค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมศึกษาดูงาน ในต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายนี้ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อาทิ บัตรโดยสาร ชั้นธุรกิจ ห้องพักเดี่ยว และ/หรือ กิจกรรมนอกเหนือจากที่หลักสูตรกำหนดไว้

คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการพิจารณา

  1. ผู้มีอายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี นับถึงวันที่รับสมัคร
  2. ดำรงสัญชาติไทย
  3. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  4. ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

4.1 ผู้บริหารภาครัฐต้องเป็นข้าราชการระดับ 9 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า

4.2 ผู้บริหารภาคเอกชนหรือองค์กรสาธารณะต้องเป็นผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการขึ้นไปหรือเทียบเท่า เจ้าของธุรกิจ หรือผู้ประกอบการ 

 

  5. ผู้ที่มีความพร้อมในการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรฯ

  6. ผู้ที่ สขญ. พิจารณาเห็นสมควรให้เข้าร่วมอบรม

แจ้งความประสงค์การสมัครอบรมได้ที่นี่

ทั้งนี้ ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อกลับพร้อมรับทราบรายละเอียด
ถึงช่องทางการชำระค่าลงทะเบียนเป็นลำดับถัดไป

ข้อกำหนดในการเข้าร่วมอบรม

  1. หากผู้เข้ารับการอบรมไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งที่จัดโดย สขญ. รวมถึงการศึกษาดูงานที่ต่างประเทศ อันอาจเกิดจากการกระทำกิจกรรมที่มิสมควร
หรือมีเหตุที่ระงับการเข้าร่วมกิจกรรมของท่านก่อนหรือระหว่างหลักสูตรฯ สขญ. ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินที่ชำระแล้วและความรับผิดชอบในทุกกรณี
  2. โปรดตรวจสอบอายุหนังสือเดินทางให้มีอายุอย่างน้อย 6 เดือนก่อนสิ้นสภาพในวันเดินทางไปต่างประเทศ
  3. ผู้เข้ารับการอบรมจำเป็นต้องเข้าอบรมภายในประเทศอย่างน้อย 6 ครั้ง จึงจะได้รับใบประกาศนียบัตร

ติดต่อสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม

Email: [email protected]
โทรศัพท์: 0 2026 2333 ต่อ 1309 (จิรเมธ) และ 1310 (เกษวรางค์)