Taking too long? Close loading screen.

สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดร.พีรดล สามะศิริ ผู้จัดการโครงการและนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลอาวุโส พร้อมด้วย นายอมร โชคชัยสิริภักดี นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลอาวุโส โครงการ Youth Link

รศ.ดร. ธีรณี อจลากุล ผู้อำนวยการสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ BDI ร่วมกับ มูลนิธิพัฒนาการท่องเที่ยงยั่งยืน และชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต ภายใต้การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

ดร.พีรดล สามะศิริ ผู้จัดการโครงการและนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลอาวุโส พร้อมด้วย นายอมร โชคชัยสิริภักดี นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลอาวุโส โครงการ Youth Link

รศ.ดร.ธีรณี อจลากุล ผู้อำนวยการสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพัฒนาระบบบริหารโครงการออนไลน์ และการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร กับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ โดย นางเบญจมาภรณ์