สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์

98862_0

BDI ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ ครั้งที่ 1/2567

รศ. ดร.ธีรณี อจลากุล ผู้อำนวยการสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ ในฐานะอนุกรรมการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ ได้มอบหมายให้ ผศ. ดร. พร พันธ์ุจงหาญ (รักษาการ) ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมและประสานเครือข่าย สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) หรือ BDI เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ ครั้งที่ 1/2567 โดยมี นายเกษมสันต์ วีระกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 203 อาคารกรมประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567

ที่ประชุมฯ ได้หารือร่วมกัน ในการดำเนินการประชาสัมพันธ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 รวมถึงสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้แก่ประชาชนทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤตด้วยกลไกการชี้แจงประเด็นสำคัญทันสถานการณ์ ควบคู่กับการแก้ไขปัญหาข่าวปลอม และกลไกการประสานชุดข้อมูล เพื่อการประชาสัมพันธ์เรื่องสื่อสารสำคัญ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความเป็นอยู่ คุณภาพชีวิตของประชาชน ตลอดจนปลูกฝังกระบวนการต่อต้านข่าวปลอมในประชาชนคนไทย

Share this post