สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์

438173376_749149400726946_3942698905900212918_n

BDI ร่วมประชุมความคืบหน้าแก้ปัญหาฝุ่นพิษ PM 2.5

รศ. ดร.ธีรณี อจลากุล ผู้อำนวยการสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ BDI ในฐานะกรรมการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศเพื่อความยั่งยืน พร้อมด้วย ดร.พีรดล สามะศิริ ผู้จัดการโครงการและนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลอาวุโส ฝ่ายบริการวิเคราะห์ข้อมูล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศเพื่อความยั่งยืน ครั้งที่ 2/2567 เพื่อรับฟังรายงานความก้าวหน้าสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 โดยมี พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม ร.อ.รชฏ พิสิษฐบรรณกร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงฯ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมฯ และมีนางสาวปรีญาพร สุวรรณเกษ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผ่านระบบการประชุมทางไกล VDO Conference เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567

ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาผลการดำเนินงานตามมาตรการเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาฝุ่น ได้แก่ การบังคับใช้กฎหมายกับผู้ลักลอบเผา การสนับสนุนการเกษตรปลอดการเผา การห้ามหรือควบคุมการนำเข้าสินค้าเกษตรที่เกี่ยวข้องกับการเผา ซึ่งอยู่ระหว่างการออกแบบมาตรการ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการกีดกันทางการค้า การประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ทั้งนี้การดำเนินงานที่ผ่านมาของ BDI ได้เร่งจัดทำระบบ Big Data ที่บูรณาการข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้านคุณภาพอากาศ แหล่งกำเนิด และการจัดการ เพื่อรับมือและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง PM 2.5 ได้ทันต่อสถานการณ์ ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ปกป้องสุขภาพอนามัยของประชาชนและกำหนดนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหาในระดับชาติ

          สำหรับผู้ที่สนใจชุดข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากกว่า 30 องค์กร ภายใต้โครงการ “Envi Link” ได้อย่างรวดเร็ว รอบด้าน พร้อมรับมือกับปัญหาจากภัยธรรมชาติ ได้อย่างทันท่วงทีศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: https://envilink.go.th/

รูปภาพจาก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Share this post