สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

ข่าวประกาศ

รายงานการเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 Download: เอกสารประกาศ ประกาศ ณ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗

ด้วย สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) หรือ สขญ. ได้มีความตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่หน่วยงานทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันและต้องขจัดให้หมดสิ้นไป รวมทั้งต้องสร้างค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ และป้องกันการทุจริต เพื่อเป็นการแสดงเจตจำนงอย่างหนักแน่นในการปฏิบัติงานและการบริหารงานของ สขญ. จึงขอประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ดังนี้ ๑. เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานของ สขญ. งดให้และงดรับของขวัญ ของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่จากบุคคลภายนอกที่มาติดต่อกับ สขญ.๒. เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานของ สขญ. ต้องไม่แสวงหาเพื่อให้ได้มาซึ่งของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ที่มิชอบด้วยกฎหมาย๓. สขญ. […]

เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) ดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี่

ประกาศสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๖๖