สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วยสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการจัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามมาตรา ๙ (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการพ.ศ. ๒๕๔๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐปิดประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือนทุกๆ เดือน เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจสอบได้ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามมาตรา ๙ (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) จึงขอสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เอกสารแนบ: download ประกาศ ณ วันที่ […]

ด้วยสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการจัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามมาตรา ๙ (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐปิดประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือน ทุกๆ เดือน เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจสอบได้ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามมาตรา ๙ (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) จึงขอสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เอกสารแนบ: download ประกาศ […]

ด้วยสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการจัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามมาตรา ๙ (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐปิดประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือน ทุกๆ เดือน เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจสอบได้ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามมาตรา ๙ (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) จึงขอสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เอกสารแนบ: download ประกาศ […]

ด้วยสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการจัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามมาตรา ๙ (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐปิดประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือน ทุกๆ เดือน เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจสอบได้ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามมาตรา ๙ (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) จึงขอสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เอกสารแนบ: download ประกาศ […]

ด้วยสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการจัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามมาตรา ๙ (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการพ.ศ. ๒๕๔๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐปิดประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือนทุกๆเดือน เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจสอบได้ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามมาตรา ๙ (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) จึงขอสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เอกสารแนบ: download ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน […]