สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์

Picture3

ประชุมคิกออฟโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้วยการเชื่อมโยง บูรณาการ และวิเคราะห์ข้อมูลเมือง (CDP: Smart Data Analytics Platform) ปีงบประมาณ 2567 จังหวัดนครราชสีมา 

สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) หรือ BDI หน่วยงานในสังกัด กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นำโดย นางวรพิชญา ระเบียบโลก ผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิเคราะห์ข้อมูล และทีมนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือและขอความร่วมมือการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้วยการเชื่อมโยง บูรณาการ และวิเคราะห์ข้อมูลเมือง (CDP: Smart Data Analytics Platform) ปีงบประมาณ 2567 วันที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 11.30 – 13.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้ให้การต้อนรับทางสถาบันฯ เป็นอย่างดีเยี่ยม โดยในระหว่างการประชุมหารือ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นางขนิษฐา วรรณภักดี สถิติจังหวัดนครราชสีมา และคณะเจ้าหน้าที่ ได้รับฟังการนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นของโครงการ และได้ให้ความคิดเห็นและเสนอความต้องการของจังหวัดนครราชสีมากับทางสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) เพื่อมาดำเนินการต่อ

Share this post