สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์

363754005_586642310307218_2180584794759609212_n

หลักสูตรอบรมเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และสร้างทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับ Data Visualization

17- 18 ก.ค. และ 24-25 ก.ค. 2566 – สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์และการนำเสนอข้อมูลเบื้องต้น Introduction to Data Visualization ทั้งรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 จัดขึ้นโดยสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) หรือ BDI ภายใต้ชื่อเดิม สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi) ณ โรงแรม เดอะ ควอเตอร์ ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

หลักสูตรนี้ เป็นหลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และสร้างทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับ Data Visualization โดยการอบรมนั้นจะเน้นการปูพื้นฐานให้ผู้เข้าอบรมก่อน เพื่อให้เข้าใจถึงนิยามและความหมาย การใช้ประโยชน์ การเลือกใช้กราฟและสี รวมถึงสามารถที่จะอ่านและวิเคราะห์ข้อมูลจากตัวอย่างแดชบอร์ดนั้นได้ด้วยความเข้าใจ อีกทั้งทางหลักสูตรยังสอนการติดตั้งเครื่องมือเครื่องใช้อย่างเช่น Power BI และ Tableau เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบจุดเด่นและข้อจำกัดของแต่ละเครื่องมือ ตลอดจนสามารถเริ่มใช้งานเพื่อสร้างกราฟได้อย่างง่าย ๆ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้ด้วยตัวเองต่อไปในอนาคต

#NSTDA #BDI #BigDataInstitute #GBDi #BigData #Data #Training #DataScience #Datavisualization

Share this post