สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์

MicrosoftTeams-image (5)

อบรมหลักสูตรพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการเรียนรู้เครื่องมือ (Hands on Data Science and Machine Learning) รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2

12-14, 20-21 ก.ค.66 และ 3-4, 7-9 ส.ค.66 – กิจกรรมอบรมหลักสูตรพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการเรียนรู้เครื่องมือ (Hands on Data Science and Machine Learning) ทั้งรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 จัดขึ้นโดยสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) หรือ BDI ภายใต้ชื่อเดิม สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi) ทั้งรูปแบบ onsite ณ KX Knowledge Exchange Building วงเวียนใหญ่ และรูปแบบออนไลน์ผ่าน Microsoft Teamหลักสูตรนี้ เป็นหลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจทางด้านเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์เชิงธุรกิจ สำหรับบุคลากรของหน่วยงาน และเพิ่มทักษะในการประยุกต์ใช้เครื่องมือทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน หรือในเชิงธุรกิจต่าง ๆ ได้#BDI #BigDataInstitute #GBDi #BigData #Data #DataScience #Training #MachineLearning

Share this post