สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์

S__2711771_0

BDI ร่วมแชร์ประโยชน์ Health Link หนุนสังคมสูงวัยอย่างมีสุขภาวะ

1 เมษายน 2567, กรุงเทพมหานคร – สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) หรือ BDI โดย นพ.ธนกฤต จินตวร First Executive Vice President ร่วมเสวนาในการประชุม Information Session หัวข้อ “Healthy Aging in Thailand through ICT” จัดโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ร่วมกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union: ICT) ซึ่งมีนายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ รองปลัดกระทรวงดีอี ร่วมกล่าวเปิดการประชุม

นพ.ธนกฤต กล่าวว่า BDI มีบทบาทและภารกิจในการเชื่อมโยงข้อมูล เปรียบเสมือนหลังบ้านที่ประมวลผลข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน นำมาวิเคราะห์วางแผนนโยบาย โดยเฉพาะเรื่องของข้อมูลสุขภาพ ที่มีความท้าทายด้านความหลากหลายของระบบสาธารณสุขไทย ส่งผลให้ข้อมูลทางการแพทย์กระจัดกระจาย ดังนั้นการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพ จึงเป็นภารกิจหลักของ BDI ภายใต้โครงการ Health Link แพลตฟอร์มเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพระหว่างสถานพยาบาลทั่วประเทศ ช่วยให้แพทย์ สามารถดูประวัติการรักษาได้ทันที สะดวก ง่าย ปลอดภัย สนับสนุนกลุ่มผู้สูงวัยเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีสุขภาวะ

การประชุมในครั้งนี้ เพื่อทำความเข้าใจและวิเคราะห์แนวโน้ม ประเมินความท้าทายที่ประชากรกลุ่มผู้สูงอายุในประเทศไทยต้องเผชิญ ซึ่งบทบาทของเทคโนโลยีและสารสนเทศ จะมีส่วนในการส่งเสริมให้ก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีสุขภาวะ ตลอดจนเปิดโอกาสให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อวางแนวทางนโยบายตอบโจทย์สังคมผู้สูงวัยอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต

Share this post