สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์

140148_0

BDI ร่วมขับเคลื่อน (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ปัญญาประดิษฐ์ เพื่อการพัฒนาประเทศ ระยะที่ 2  

7 มีนาคม 2567, กรุงเทพฯ – รศ.ดร.ธีรณี อจลากุล ผู้อํานวยการสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ BDI เข้าร่วมการประชุมหารือ(ร่าง)โครงการภายใต้การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ปัญญาประดิษฐ์ เพื่อการพัฒนาประเทศ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2567-พ.ศ.2570) โดยมี ศ.พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) พร้อมด้วยนายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในฐานะกรรมการคณะกรรมการโครงการดังกล่าว เข้าร่วมเป็นประธานในการประชุม

รศ.ดร.ธีรณี นำเสนอ BDI กับหนึ่งภารกิจหลักในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ปัญญาประดิษฐ์ เพื่อการพัฒนาประเทศ คือ “โครงการ Travel Link” แพลตฟอร์มเชื่อมโยงและพัฒนาบริการข้อมูลด้านการท่องเที่ยว ขยายขีดความสามารถการแข่งขันให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทย ภายใต้การดำเนินงาน 3 แนวทางหลัก คือ 1. พัฒนาศูนย์กลางการเชื่อมโยงและบริการข้อมูลด้านการท่องเที่ยว 2. พัฒนาหรือส่งเสริมให้เกิดการบริการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว 3. พัฒนาหรือส่งเสริมให้เกิดการบริการแชทบอท ด้านการท่องเที่ยวด้วย Generative AI ทั้งนี้แนวทางดังกล่าว จะส่งผลให้ทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถนำข้อมูลไปบริหารจัดการ ต่อยอดพัฒนาเศรษฐกิจท่องเที่ยวของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน

การประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือ รับฟังความคิดเห็นถึงแนวทางพัฒนาและขับเคลื่อน (ร่าง) โครงการดังกล่าว จากผู้แทนทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้อง นำไปสู่การดำเนินงานขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชน บรรลุผลและเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป

Share this post