สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์

S__2711918

BDI เปิดบ้านต้อนรับ สำนักการแพทย์ กทม. ศึกษา AI ประยุกต์ใช้ยกระดับคุณภาพชีวิตชาวกรุง

2 เมษายน 2567, กรุงเทพฯ – สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) หรือ BDI นำโดย รศ.ดร.ธีรณี อจลากุล ผู้อํานวยการสถาบันฯ ดร.สุนทรีย์ ส่งเสริม รองผู้อำนวยการสถาบันฯ กลุ่มงานส่งเสริมธุรกิจและองค์ความรู้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง ร่วมให้การต้อนรับ นพ.สุขสันต์ กิตติศุภกร ที่ปรึกษาสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร นพ.เกรียงไกร ตั้งจิตรมณีศักดา รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ และคณะผู้บริหารระดับสูง เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI)

รศ.ดร.ธีรณี กล่าวว่า บทบาทที่สำคัญของ BDI คือ การส่งเสริมและประสานให้เกิดการใช้ข้อมูลเชิงวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจพร้อมเป็นผู้ให้บริการเชื่อมโยงและวิเคราะห์ข้อมูลในสาขาต่าง ๆ ด้วยวิทยาศาสตร์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (AI) มุ่งสร้างระบบนิเวศในห่วงโซ่คุณค่าด้านข้อมูลทั้งในมิติของเทคโนโลยี และกำลังคน ส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการด้านข้อมูลเพิ่มขึ้น รองรับอุปสงค์ของภาคอุตสาหกรรมไทย พร้อมด้วยพัฒนากำลังคนด้าน Big Data ผ่าน 3 โปรเจคหลักของ BDI ประกอบด้วย

1.Project B.I.G. รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นจากหน่วยงานต่าง ๆ จัดเก็บ รวมทั้งให้บริการการวิเคราะห์ข้อมูลตามโจทย์และความเหมาะสม เพื่อให้เกิดการนำไปใช้อย่างเป็นระบบ ผ่านโครงการ Health Link, Travel Link, Envi Link, City Data Platform, Data Sciences และ Data Engineering

2.Project Bridge พัฒนาผู้ประกอบการโดยสร้างทั้งอุปสงค์และอุปทานของศาสตร์ด้านข้อมูล ผ่านโครงการ Big Data Business Promotion, Industrial Promotion & Partnership, Research & Innovations และ Thai Large Language Model (ThaiLLM)

3.Project Build พัฒนาทักษะด้านข้อมูลและความรู้ ผ่านโครงการ Manpower Development in Big Data และ IBDAP: International Conference on Big Data Analytics & Practices

โดยหลังจากนี้ คณะทำงาน BDI จะร่วมหารือกับ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เพื่อวางแผนการดำเนินงาน มุ่งประยุกต์ใช้ AI ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชน ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวกรุงต่อไป

Share this post