สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์

1

ประชุม Kickoff โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้วยการเชื่อมโยง บูรณาการ และวิเคราะห์ข้อมูลเมือง (CDP: Smart Data Analytics Platform) ปีงบประมาณ 2567 จังหวัดนครสวรรค์

สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) หรือ BDI หน่วยงานในสังกัด กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นำโดย นางวรพิชญา ระเบียบโลก ผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิเคราะห์ข้อมูล และทีมนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือและขอความร่วมมือการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้วยการเชื่อมโยง บูรณาการ และวิเคราะห์ข้อมูลเมือง (CDP: Smart Data Analytics Platform) ปีงบประมาณ 2567 วันที่ 5 มีนาคม 2567 เวลา 8.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 301 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ชั้น 3 โดยมี นายประสงค์ หล้าอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในที่ประชุม และ นางแสงอรุณ บุญศรี สถิติจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นผู้ประสานงานหลัก

ในการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบที่จะเข้าร่วมการดำเนินโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้วยการเชื่อมโยงบูรณาการ และวิเคราะห์ข้อมูลเมือง (CDP: Smart Data Analysis Platform) กับทางสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) โดยนายประสงค์ หล้าอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ และหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดนครสวรรค์ ได้ระบุความต้องการในเบื้องต้นให้กับทีมงานของสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) มาดำเนินการต่อ

Share this post