สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์

1

ประชุม Kickoff โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้วยการเชื่อมโยง บูรณาการ และวิเคราะห์ข้อมูลเมือง (CDP: Smart Data Analytics Platform) ปีงบประมาณ 2567 จังหวัดมหาสารคาม

สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) หรือ BDI หน่วยงานในสังกัด กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นำโดย นางวรพิชญา ระเบียบโลก ผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิเคราะห์ข้อมูล และทีมนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือและขอความร่วมมือการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้วยการเชื่อมโยง บูรณาการ และวิเคราะห์ข้อมูลเมือง (CDP: Smart Data Analytics Platform) ปีงบประมาณ 2567 วันที่ 4 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 301 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานในที่ประชุม และ นายนพดล เป๋าอยู่สุข สถิติจังหวัดมหาสารคาม กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม

ในการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบที่จะเข้าร่วมการดำเนินโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้วยการเชื่อมโยงบูรณาการ และวิเคราะห์ข้อมูลเมือง (CDP: Smart Data Analysis Platform) กับทางสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) โดยนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามและหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดมหาสารคาม ได้ระบุความต้องการในเบื้องต้นให้กับทีมงานของสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) มาดำเนินการต่อ

Share this post