สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์

1

BDI ร่วมเป็นวิทยากร การประชุมเชิงปฏิบัติการ CET Convention Day

สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) หรือ BDI โดย นายปฏิภาณ ประเสริฐสม ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล ฝ่ายบริการวิเคราะห์ข้อมูล ร่วมเป็นวิทยากรงานเสวนา ในหัวข้อ “Switch on Digital Transformation with Standards” ว่าด้วยบทบาทของมาตรฐานในการเปลี่ยนแปลงสู่ระบบดิจิทัลในแวดวงเทคโนโลยีดิจิทัล ในระหว่างการเสวนาได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันในประเด็นและสาระสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานและปัญญาประดิษฐ์ และมีการตอบข้อซักถามผู้เข้าร่วมประชุมจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม จำนวน 50 ณ ห้องประชุม Beta โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567

การเสวนาในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการประชุมเชิงปฏิบัติการ “CET Convention Day” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีอุบัติใหม่ (Critical and Emerging Technology – CET) ภายใต้ความร่วมมือของ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ สมอ. ร่วมกับ สถาบันมาตรฐานออสเตรเลีย (Standards Australia -SA)

Share this post