สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์

Image (4)

BDI ยกทัพ Health Link สร้างการรับรู้ ให้กับเจ้าหน้าที่กองโรงงานวัตถุระเบิด

12 มีนาคม 2567, พระนครศรีอยุธยา – สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) หรือ BDI โดยโครงการ Health Link ร่วมกับหน่วยตรวจสุขภาพเชิงรุก สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า ลงพื้นที่่่กองโรงงานวัตถุระเบิด ศูนย์อุตสาหกรรมสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ออกบูธประชาสัมพันธ์โครงการจัดทำระบบดิจิทัลและเทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพทั่วประเทศ (Health Information Exchange: Health Link) พร้อมทั้งสาธิตการสมัครและให้ความยินยอมเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง

สำหรับโครงการ Health Link แพลตฟอร์มเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพระหว่างสถานพยาบาลทั่วประเทศ ช่วยให้แพทย์สามารถดูประวัติการรักษาได้ทันที สะดวก ง่าย ปลอดภัย มีสถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงกลาโหม เข้าร่วมโครงการฯ แล้วกว่า 47 แห่งทั่วประเทศ ครอบคลุมทั้งสถานพยาบาลในสังกัดกรมแพทย์ทหารบก กรมแพทย์ทหารเรือ กรมแพทย์ทหารอากาศ กองบัญชาการกองทัพไทย และองค์การสงเคราะหฺ์ทหารผ่านศึก เพื่อลดความซ้ำซ้อนของบริการทางการแพทย์ ลดภาระงานให้เจ้าหน้าที่ และส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสุขภาพ ได้อย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ การลงพื้นที่ดังกล่าว สถาบันพยาธิวิทยาฯ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้บริการตรวจร่างกายให้กับเจ้าหน้าทีกรมสรรพาวุธทหารบก  

Share this post