Taking too long? Close loading screen.

สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์

Screenshot 2024-02-11 105825

BDI ร่วมระดมสมองวิเคราะห์การใช้ AI ขับเคลื่อนระบบสุขภาพในอนาคต 

8 กุมภาพันธ์ 2567 – สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) หรือ BDI ร่วมเสวนาวิชาการ “เทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ (AI) กับการวิจัยระบบสุขภาพในอนาคต” จัดโดย โครงการเสริมสร้างศักยภาพการศึกษาดัชนีภาระโรคแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ โดยมีนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้าน AI ร่วมเสวนาเกือบ 50 ท่าน


นายปฏิภาณ ประเสริฐสม ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล ฝ่ายบริการวิเคราะห์ข้อมูล BDI ร่วมกล่าวบรรยายในหัวข้อ “การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ เพื่อทางการแพทย์” ว่า สิ่งสำคัญของการวิเคราะห์และใช้ประโยชน์ข้อมูล คือต้องมีโจทย์และความต้องการที่ชัดเจน แล้วจึงเก็บรวบรวมและเลือกใช้ข้อมูลที่ตอบโจทย์และแก้ปัญหาในการทำงานได้จริง โดยข้อมูลจะต้องมีคุณภาพและปริมาณเพียงพอแก่การใช้งาน ทั้งนี้ จุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดคือการบริหารจัดการข้อมูลในองค์กรของตน จากนั้นจึงขยายไปสู่กลไกการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน เพื่อให้บริการผู้ใช้งานนำข้อมูลไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างสูงสุด เช่น โครงการ Health Link เป็นแพลตฟอร์มเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพระหว่างสถานพยาบาลทั่วประเทศ ช่วยให้แพทย์สามารถดูประวัติการรักษาได้ทันที จึงวินิจฉัยและวางแผนการรักษาได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ โดยผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปร้องขอสำเนาประวัติจากโรงพยาบาลเดิม

สำหรับโครงการเสริมสร้างศักยภาพการศึกษาดัชนีภาระโรคแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ จัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจและความตระหนักถึงความสำคัญและทิศทางของเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ (AI) ต่อการวิจัยระบบสุขภาพ พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลระหว่างผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหาร และนักวิจัย/นักวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการวิจัยทางด้านสุขภาพ เพื่อขับเคลื่อนระบบสุขภาพ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

Share this post