สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์

1

เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรให้ความรู้ Data Visualization

ฝ่ายบริการวิเคราะห์ข้อมูล สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) หรือ BDI จับมือกับสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ (ThaiHealth Academy) จัดอบรมเชิงบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) หลักสูตร Well-being Data Visualization สำหรับให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้การจัดระเบียบข้อมูล แปลงข้อมูล การนำข้อมูลไปวิเคราะห์และนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในหลักสูตรนี้ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้การวิเคราะห์และนำข้อมูลที่มีอยู่มาออกแบบเพื่อนำเสนอให้เข้าใจง่ายในรูปแบบของ Interactive Dashboard โดยแบ่งการอบรมเป็น 2 รอบ วันที่ 15 มกราคม 2567 และระหว่าง วันที่ 5-8 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 4 วัน โดยมีผู้ข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย ภาคีเครือข่าย สสส. ที่รับผิดชอบโครงการระดับเบื้องต้นหรือระดับกลาง รวมทั้งสิ้นกว่า 30 คน ณ สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ (ThaiHealth Academy)

สำหรับหัวข้อการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ฝ่ายบริการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม เพื่อให้ได้เรียนรู้เครื่องมือที่หลากลาย ประกอบด้วย การแนะนำภาพรวมเกี่ยวกับ Data Visualization การนำข้อมูลจากแหล่งต่างๆ มาวิเคราะห์ประมวลผล และนำมาออกแบบเพื่อนำเสนอข้อมูลให้เข้าใจง่าย ในรูปแบบ Interactive Dashboard นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมอบรมยังได้ร่วมฝึกปฎิบัติ Data Design Thinking และพื้นฐานการใช้เครื่องมือ Power Query สำหรับการจัดเตรียมและทำความสะอาดข้อมูลเบื้องต้น รวมถึงเรียนรู้วิธีการใช้เครื่องมือ สำหรับการทำ Data Visualization ผ่านโปรแกรม Power BI Desktop

การจัดอบรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการพัฒนาระบบบริหารโครงการออนไลน์ และการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร ระหว่าง BDI และ ThaiHealth Academy เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการนำข้อมูลที่มีมาใช้ประโยชน์ ซึ่งจะนำไปสู่การสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการสร้างเสริมสุขภาวะด้วยข้อมูลต่อไปไปในอนาคต ตามความมุ่งมั่นของทั้งสองหน่วยงาน

Share this post