สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์

S__2564817_0

BDI ระดมผู้เชี่ยวชาญ ยกระดับทักษะ สสช. ประมวลผลข้อมูลด้วยการใช้ภาษา Python 

สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) หรือ BDI โดยฝ่ายพัฒนากำลังคน​ ระดมผู้เชี่ยวชาญด้าน BIG DATA ยกระดับทักษะให้กับบุคลากร สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้หัวข้อ การประมวลผลข้อมูลด้วยการใช้ภาษา Python เพื่อให้บุคลากรที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ประมวลผลข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ ได้มีทักษะในการใช้ภาษา Python ในการทำงานจริง  

ทั้งนี้ การฝึกอบรมเริ่มจากการประมวลผลข้อมูลดิบจากโครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร โดยผู้ที่สำเร็จการฝึกอบรมจะปฏิบัติหน้าที่เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดองค์ความรู้การใช้ภาษา Python ในการปฏิบัติงานประมวลผล และการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติในอนาคต 


ปัจจุบัน สสช. เผชิญกับความท้าทายในหลายมิติ ทั้งจากภายนอกองค์กร อาทิ ความต้องการใช้ข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไป Technology Disruption กฎหมาย งบประมาณ และความท้าทายภายในองค์กร รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล การปรับเปลี่ยนรูปแบบการเก็บข้อมูล และการประเมินผลข้อมูลที่รวดเร็วเพื่อรองรับความต้องการใช้ข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไป  

การอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว จึงมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานในการประมวลผลข้อมูลสถิติ ให้สามารถประมวลผลข้อมูลได้ถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา และตรงตามความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลมากที่สุด โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สสช. ได้จัดเก็บข้อมูลสำรวจ สำมะโนกว่า 20 โครงการต่อปีงบประมาณ เพื่อใช้สนับสนุนการตัดสินใจของรัฐบาล และพัฒนาประเทศอย่างมีศักยภาพต่อไป 

Share this post