สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์

Image (2)

ร่วมจัดอบรมพัฒนาบุคลากรด้าน Big Data

สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) นำโดย ดร.อาทิตย์ สกุลเมือง นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลอาวุโส และ นายอมร โชคชัยสิริภักดี นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลอาวุโส จากฝ่ายบริการวิเคราะห์ข้อมูล ร่วมเป็นวิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) และทีมสอบสวนโรคสหสาขา (JIT) ปีงบประมาณ 2567 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี (สคร.4) เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งนำไปสู่การเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 4 โดยมีผู้ปฏิบัติงานเฝ้าระวังและสอบสวนควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สคร.4 จำนวน 20 ท่าน เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมทานตะวัน ศูนย์พัฒนาวิชาการด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 6-7 มีนาคม 2567

สำหรับการอบรมในครั้งนี้นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ฝ่ายบริการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมเรื่องการเขียนภาษา Python พื้นฐาน พร้อมทั้งเรียนรู้วิธีการใช้เครื่องมือ Google Colab สำหรับการเขียนโปรแกรมภาษาดังกล่าว

Share this post