สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์

S__2744358_0

Travel Link-ททท. โชว์แพลตฟอร์มเชื่อมโยงข้อมูลท่องเที่ยวให้ถึงกัน หนุนผู้ประกอบการ จ.เชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่–สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) หรือ BDI โดยเจ้าหน้าที่โครงการ Travel Link ร่วมนำเสนอแพลตฟอร์ม Travel Link ภายในงานประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ด้านดิจิทัล วิจัยและพัฒนา ซึ่งมีนายธีระศิลป์ เทเพนทร์ รองผู้ว่าการด้านดิจิทัล วิจัย และพัฒนา ททท. เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีผู้ประกอบการการท่องเที่ยว ชุมชนท่องเที่ยว หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 50 ราย

นายธีระศิลป์ กล่าวว่า ททท. ในฐานะองค์กรส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยว ได้กำหนดทิศทางให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยเติบโตในอนาคตโดยมุ่งเน้นคุณภาพควบคู่มูลค่าและมุ่งหน้าสู่ความยั่งยืน (High Value & Sustainability) ภายใต้การบูรณาการของทุกภาคส่วน (Partnership 360) จึงร่วมมือกับ BDI จัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อสร้างการรับรู้และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานด้านดิจิทัล วิจัย และพัฒนา ของ ททท. โดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์ต่อการวิเคราะห์และวางแผนการส่งเสริมการตลาดของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศของผู้ประกอบการการท่องเที่ยว รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

สำหรับแพลตฟอร์ม Travel Link จะรวบรวมข้อมูลการท่องเที่ยว ทั้งการแสดงความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว จำนวนผู้มาเยี่ยมเยือน เส้นทางบิน สถิติผู้โดยสารผ่านสนามบิน หรือด่านต่าง ๆ ทั่วประเทศ ทั้งนี้ จากการรวบรวมข้อมูลดังกล่าว พบว่า จังหวัดเชียงใหม่อยู่ในอันดับ 4 ของประเทศ และอันดับ 1 ของภาคเหนือ รายได้มาจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมากกว่าเพราะใช้จ่ายสูง โดยในปี 2566 มีชาวจีนเดินทางเข้ามาด้วยสายการบินตรงสูงที่สุด รองลงมาคือ ชาวเกาหลีใต้ ซึ่งผู้ประกอบการสามารถวิเคราะห์ข้อมูลการท่องเที่ยวได้ด้วยตนเอง ในลักษณะรายวัน รายเดือน และรายปี เพียงเข้าไปดูผ่าน www.travellink.go.th แพลตฟอร์มเชื่อมโยงข้อมูลท่องเที่ยวให้ถึงกัน สู่การพัฒนาบริการข้อมูลด้านการท่องเที่ยว สนับสนุนให้เกิดการใช้ประโยชน์ข้อมูล ขยายขีดความสามารถการแข่งขันในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศเติบโตอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นใน 6 พื้นที่หลัก เริ่มที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นที่แรก ต่อด้วยจังหวัดสุราษฎร์ธานี (สมุย) ภูเก็ต ชลบุรี ขอนแก่น และกรุงเทพมหานคร เพื่อบูรณาการความร่วมมือด้านข้อมูลการท่องเที่ยวกับหน่วยงานพันธมิตรด้านการท่องเที่ยว ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชน นำไปสู่การกำหนดนโยบายเพื่อตอบโจทย์ทุกกลุ่มเป้าหมายต่อไป

Share this post