สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์

Untitled design (5)

Travel Link จับมือ ททท. ใช้ข้อมูลขับเคลื่อนการท่องเที่ยว 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) นำโดย นายธีระศิลป์ เทเพนทร์ รองผู้ว่าการด้านดิจิทัล วิจัย และพัฒนา และคณะตัวแทนด้านนโยบายและแผน ด้านตลาดในประเทศ ด้านตลาดยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลาง และอเมริกา ด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้ และ ด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว เข้าร่วมประชุมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยว ร่วมกับคณะทำงาน Travel Link สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) นำโดย ดร.อัญชลิสา แต้ตระกูล และทีมนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ณ ห้องประชุมสุพรรณหงส์ (ห้องประชุม 2) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม ที่ผ่านมา

ที่ประชุมมุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาและส่งเสริมแพลตฟอร์ม Travel Link ที่มีประโยชน์และสามารถสนับสนุนงานของ ททท. ได้อย่างเต็มที่ ด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำการวิเคราะห์ข้อมูลและแสดงผลการวิเคราะห์ออกมาในรูปแบบแดชบอร์ดหรืออินโฟกราฟิก โดยคาดว่าผลลัพธ์ที่ได้สามารถช่วยเหลือการทำงานของผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยวไทยทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งทาง ททท. สามารถนำข้อมูลและผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการกำหนดทิศทางการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยว ทั้งด้านอุปสงค์ (Demand) และอุปทาน (Supply) รวมไปถึงการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมในด้านท่องเที่ยว เพื่อช่วยยกกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทยสู่ความยั่งยืนในอนาคตอีกด้วย  

Share this post