สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์

LINE_ALBUM_2024.2.13_๒๔๐๒๑๕_7

BDI ร่วมหารือ ผลักดัน Big Data พัฒนาระบบการศึกษาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

นายอมร โชคชัยสิริภักดี นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลอาวุโส โครงการ Youth Link ฝ่ายบริการวิเคราะห์ข้อมูล สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) หรือ BDI เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์สภาวการณ์ทางการศึกษา โดยมี ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นางอำภา พรหมวาทย์ ผู้อำนวยการสำนักประเมินผลการจัดการศึกษา รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนการศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ และบุคลากรสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ร่วมหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้องสิปปนนท์ เกตุทัต อาคาร 2 ชั้น 2 สกศ. เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567

ในการนี้ทาง BDI ได้ร่วมอภิปรายและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์สภาวการณ์ทางการศึกษา โดยนำเสนอตัวอย่างการประยุกต์ใช้วิทยาการข้อมูลเพื่อให้สอดคล้องกับโจทย์ในแต่ละสภาวการณ์การศึกษา ไม่ว่าจะเป็น ปัญหาด้านจิตใจของเด็กที่ถูกกลั่นแกล้งในโรงเรียน ปัญหาเด็กหลุดออกนอกระบบการศึกษา และปัญหาผลคะแนนนักเรียนต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานเป็นต้น นอกจากนี้ทาง BDI ได้นำเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละพื้นที่จังหวัดในโครงการ Youth Link เช่น การค้นหาเด็กนักเรียนนอกระบบการศึกษาในจังหวัดสมุทรสาคร การติดตามพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในจังหวัดพิจิตร และการวิเคราะห์ปัจจัยต่อสภาวะ IQ EQ SDQ ในเด็ก อย่างไรก็ดี การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการข้อมูลจำเป็นต้องมีองค์ความรู้ในหลายๆ ด้าน ทาง BDI จะร่วมมือและให้ความสนับสนุนในการปรึกษาหารือกับทางสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาในด้านวิทยาการข้อมูลต่อไป เพื่อให้การพัฒนาระบบการศึกษาที่สอดคล้องและรองรับกับสภาวการณ์และความเปลี่ยนแปลงของโลกต่อไป 

Share this post