สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์

Template

ประกาศสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ด้วย สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) หรือ สขญ. ได้มีความตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่หน่วยงานทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันและต้องขจัดให้หมดสิ้นไป รวมทั้งต้องสร้างค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ และป้องกันการทุจริต เพื่อเป็นการแสดงเจตจำนงอย่างหนักแน่นในการปฏิบัติงานและการบริหารงานของ สขญ. จึงขอประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ดังนี้

๑. เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานของ สขญ. งดให้และงดรับของขวัญ ของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่จากบุคคลภายนอกที่มาติดต่อกับ สขญ.
๒. เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานของ สขญ. ต้องไม่แสวงหาเพื่อให้ได้มาซึ่งของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ที่มิชอบด้วยกฎหมาย
๓. สขญ. มีหน้าที่แจ้งและประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอกทราบถึงนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
๔. ในการแสดงความยินดี การแสดงความปรารถนาดี การแสดงการต้อนรับ หรือ การแสดงความเสียใจในโอกาสต่างๆ ตามประเพณีนิยม ควรให้วิธีการแสดงออกด้วยการลงนามในบัตรอวยพร สมุดอวยพร บัตรแสดงความเสียใจ โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือในรูปแบบอื่นที่ไม่มีค่าใช้จ่ายแทน
๕. กรณีจำเป็นต้องให้หรือต้องรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาหรือตามปกติประเพณีนิยมเพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ก่อนการให้หรือรับของขวัญของที่ระลึก ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว โดยสิ่งของหรือของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่ให้หรือรับแก่กันนั้น ต้องมีมูลค่าในการรับจาก แต่ละบุคคล แต่ละโอกาส ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท หากเกิน ๓,๐๐๐ บาท ให้รายงานการรับของขวัญแก่ผู้อำนวยการ ทั้งนี้ ให้พึงระวังการตีมูลค่าของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดต่ำกว่าความเป็นจริง
ทั้งนี้ ให้เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานของ สขญ.ทุกตำแหน่งปฏิบัติตามกฎหมายหรือ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้หรือรับ ของขวัญ ของกำนัล ที่บังคับใช้แก่เจ้าหน้าที่รัฐโดยเคร่งครัด

Download: เอกสารประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

Share this post