สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์

Untitled design

ประกาศสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่เรื่อง รายงานการเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

รายงานการเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

Download: เอกสารประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗

Share this post